Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

14 mei Besluiten college
1. STAF
2181593
Concept planningskalender 2019-05
Beslissing De concept planningskalender 2019-05 aan de Agendacommissie aan te bieden met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.
2. DV/V&H
2188689
Evaluatie wegsleepverordening gemeente Soest 2017
Beslissing 1. Kennis nemen van evaluatie wegsleepverordening gemeente Soest 2017.
2. De evaluatie wegsleepverordening gemeente soest 2017 ter informatie voor te leggen aan de raad.
3. DV/V&H
2192028
Aanwijzen toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht
Beslissing De heer M. Snoeren aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de hierna genoemde regelgeving en de benoeming van de heer M. Koppenhol verlengen tot 1 juli 2020:

1. Artikel 5:10 lid 3 Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo).

2. Artikel 2.17 lid 1 Crisis- en Herstelwet.

3. Artikel 7:1 en 7:2 Wet ruimtelijke ordening.

4. Artikel 22 lid 1 Erfgoedverordening Soest 2017.
5. Artikel 6:2 lid 2 Algemene plaatselijke verordening.

6. Artikel 4:2 Wet basisregistratie personen.

7. Wet basisregistratie adressen en gebouwen.
8. Artikel 41 lid 1 sub a Drank- en horecawet.

9. Afvalstoffenverordening en marktverordening.
10. Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Wet geluidshinder, Woningwet; Bouwverordening.
4. STAF
2181070
Provinciale IBT-beoordeling 2017 Taakveld Woon- en Leefklimaat
Beslissing 1. Kennis te nemen van de provinciale IBT- beoordeling 2017 Taakveld Woon- en Leefklimaat.
2. Kennis te nemen van de wijze van uitvoering van de door de provincie gedane aanbevelingen.
5. RU
2176155
Het ontwerp Horecabeleid buitengebied 2019-2029
Beslissing 1. In te stemmen met het ontwerp Horecabeleid buitengebied 2019-2029.
2. Het ontwerp Horecabeleid buitengebied ter inzage te leggen.
6. RU
2186030
Beslissing op Wob-verzoek inzake Veenzoom 6
Beslissing 1. Openbaarmaking van de gevraagde documenten uit de inventarislijst met de nummers: 2, 4, 15 t/m 17, 22, 29, 43, 55 t/m 60, 63 en 64.
2. Openbaarmaking van de gevraagde documenten uit de inventarislijst met uitzondering van de persoonsgegevens met de nummers: 1, 3, 5, 6, 8 t/m 12, 14, 19, 20, 23 t/m 28, 30 t/m 42, 44 t/m 54.
3. Beperkte openbaarmaking van de gevraagde documenten uit de inventarislijst met de nummers: 21, 47, 50, 61 en 62.

4. Weigering openbaarmaking van de gevraagde documenten uit de inventarislijst met de nummers 7 en 13.
7. DV/V&H
2187448
Aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van kantoor naar een gezondheidsfunctie van het pand aan de Soesterbergsestraat 158 te Soest
Beslissing 1. Gebruik te maken van de buitenplanse afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 a sub 3 Wabo (Wabo- projectafwijkingsbesluit).
2. Het collegebesluit met de aanvraag om omgevingsvergunning en de overige bijgaande stukken 10 dagen in de leeskamer van de raad ter inzage te leggen.
3. Indien geen zienswijzen worden ingediend de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van kantoor naar een gezondheidsfunctie van het pand aan de Soesterbergsestraat 158 te Soest.
8. RU
2186783
Principeverzoek inzake bouw twee vrijstaande woningen op het perceel Schapendrift 9
Beslissing Niet in te stemmen met het principeverzoek inzake de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Schapendrift 9.
Naar overzicht