Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

15 oktober 2019 Besluiten college
1. RU
2246053
LEADER-project Moestuin op de Soester Eng
Beslissing 1. Medewerking te verlenen aan het LEADER-project en in te stemmen met het inrichten van een bedrijfsmatige moestuin op de Zuidelijke Eng overeenkomstig het projectplan Moestuin op de Soester Eng
2. In te stemmen met een eenmalige cofinanciering ad. € 14.533,- en deze te dekken uit het uitvoeringsbudget van het Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024
2. SL
2245254
Invoering Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Beslissing 1. De meldmogelijkheid in het kader van de WvGGZ per 1-1-2020 + bijbehorende triagefunctie, te beleggen bij de GGDrU, vooreerst voor 2 jaar
2. Het Meld- en Adviespunt ‘Bezorgd’ (MAB) voor de aanpak personen met verward gedrag te continueren, geïntegreerd met de meldmogelijkheid WvGGZ
3. Het verkennend onderzoek in kader van de WvGGZ te laten uitvoeren door de GGDrU, vooreerst voor 1 jaar
4. De uitvoering van de hoorplicht bij een crisismaatregel in kader van WvGGZ te beleggen bij Khonraad
5. Voor de vormgeving van het kwartaal overleg op niveau van de veiligheidsregio, het advies van Bureau RVS af te wachten, om daarop te reageren
6. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten ad in ieder geval € 30.950,- (laag scenario) die mogelijk kunnen oplopen tot € 45.201,- en deze te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen voor de WvGGZ
7. In te stemmen met de eenmalige kosten voor Ict-aanpassingen bij Khonraad ad € 5.115,- en deze te dekken uit het budget beleidsparticipatie SL 1 (kostenplaats 64940)
3. RU
2250295
Schriftelijke vragen conform artikel 46 RvO inzake het gebruik van Glyfosaat bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de vraag (ex artikel 46 Reglement van Orde) van de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest middels bijgaande concept-antwoordbrief
4. RU
1949397
Verzoeken om vooroverleg Clemensstraat
Beslissing 1. Geen medewerking te verlenen aan de ingediende verzoeken om vooroverleg (1497591 en 1806197)
2. In te stemmen met bijgevoegde randvoorwaarden en uitgangspunten voor woningbouw op het voormalig Van Oest terrein en de gronden aan de Clemensstraat 82-86
3. Kennis te nemen van het communicatietraject van initiatiefnemer zodat hij, met het ingediende verzoek om vooroverleg d.d. 1 mei 2018 (2099721), in overleg kan treden met omwonenden en belanghebbenden
5. RU
2252441
Begrotingswijziging 2019.1 van RMN
Beslissing 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019-1
2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen bij het Algemeen Bestuur van RMN
6. SL
2250334
Deelname aan het lokaal Sportakkoord
Beslissing 1. In te stemmen met de bijgevoegde intentieverklaring voor deelname aan het lokale Sportakkoord
2. De wethouder Sport aan te wijzen om de intentieverklaring te ondertekenen namens het college
7. RU
2242954
Inkoop laadpalen voor elektrische voertuigen
Beslissing 1. In te stemmen met het houden van de regie op de plaatsing van elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte
2. In te stemmen met de bijgevoegde inkoopvoorwaarden voor elektrische oplaadpunten
8. RU
2252684
Principeverzoek over de bouw van een woning achter het perceel Braamweg 69/Bonifaciusstraat 22-01
Beslissing Niet in te stemmen met het principeverzoek over de bouw van een woning achter het perceel Braamweg 69/Bonifaciusstraat 22-01
9. BV/FIN
2253056
Europese aanbesteding verzekering vastgoed
Beslissing Als uitzondering op het beleid voor aanbestedingen de beleidsregel voor de ‘Social Return on Investment’ voor de Europese aanbesteding van ons vastgoed niet van toepassing te verklaren
10. BV/FIN
2249956
Najaarsnota 2019
Beslissing 1. Kennis te nemen van de 2e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019-2022
2. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen die voldoen aan de 3 O’s
3. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard
4. In te stemmen met de oormerkvoorstellen 2019
5. In te stemmen met de kredietaanvragen 2019
6. De najaarsnota 2019 met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aanbieden
7. Advies
Naar overzicht