Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

16 april Besluiten college
1. SL
2175337
Uurtarief HHT (hulp bij het huishouden voor mantelzorgers) per 1-1-2019
Beslissing 1. Het uurtarief HHT (verhoogd) vast te stellen op € 25,29 - terugwerkend vanaf 1-1-2019.
2. In te stemmen met de bijbehorende structurele kostenverhoging van naar verwachting € 7.776 op jaarbasis, en deze te dekken uit het budget HHT op kostenplaats 65560.
2. RU
2137802
Concept-ontwerpbestemmingsplan voor uitbreiding recreatieterrein Het Jachthuis aan de Amersfoortsestraat 126B
Beslissing 1. Niet instemmen met concept-ontwerpbestemmingsplan voor uitbreiding recreatieve bestemming ten behoeve van al gerealiseerde recreatiebungalows buiten het bouwvlak.
2. Niet in te stemmen met de mogelijkheid tot short stay op het recreatieterrein.
3. Met overige onderdelen voor uitbreiding recreatieterrein wel in te stemmen tot maximaal 35 huisjes.
3. RU
2170338
Verzoek om vooroverleg voor het realiseren van twee woningen op het perceel Wieksloterweg OZ 73
Beslissing In te stemmen met het verzoek om vooroverleg voor de bouw van twee woningen op de Wieksloterweg OZ 73.
4. SL
2176767
Aanstellen adviseur crisisbeheersing Soest en Baarn
Beslissing In te stemmen met de gezamenlijke werving van een ambtenaar crisisbeheersing met de gemeente Baarn en deze volledig aan te stellen in dienst van de gemeente Baarn.
5. RU
2180326
Ontwerpbegroting 2020 van AVU
Beslissing 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijziging 1-2019.
2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 AVU aan te bieden aan het algemeen bestuur van AVU.
6. BV/PIM
2180470
Vaststellen Collegeverklaring ENSIA 2018 over DigiD en Suwinet
Beslissing De Collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2018 vast te stellen.
7. SL
2170342
Beveiligingsplan Suwi 2019 t/m 2022 Uitvoeringsorganisatie BBS
Beslissing Vaststellen van het beveiligingsplan Suwi voor de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2022.
8. RU
2181010
Ondernemersfonds
Beslissing 1. In te stemmen met het voorleggen van bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen, waarin wordt gevraagd om € 20.000 ter beschikking te stellen voor de voorbereidingen van het ondernemersfonds.
2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde concept brief aan de projectgroep ondernemersfonds.
9. RU/SL
2170381
Ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55 voor het realiseren van een woonzorgvoorziening
Beslissing 1. Instemmen met de aanvraag om het bestemmingsplan en de omgevingsaanvraag gecoördineerd voor te bereiden conform Coördinatieverordening Soest 2014.
2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55 en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonzorgvoorziening.
3. Het ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55 en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woon zorgvoorziening gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.
4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd.
5. Instemmen met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst Jachthuislaan 55 met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling voor het bouwen van een woonzorgvoorziening aan de Jachthuislaan 55.
10. RU
2162108
Toiletvoorzieningen in winkelgebieden (Winkelhart Soesterberg, Soest-Zuid, Winkelpromenade Soestdijk)
Beslissing 1. Kennis te nemen van de Quick Scan toiletvoorzieningen in winkelgebieden.
2. In te stemmen met bijgevoegd communicatieplan om mogelijkheden voor toiletbezoek kenbaar te maken.
3. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde informatiebrief met resultaten van de Quick Scan aan de raad.
11. SL
2179794
Vervangen semi-waterveld op sportpark Bosstraat 80 (MHC Soest)
Beslissing 1. In te stemmen met het vervangen van het huidige semi-waterveld door een waterveld;
2. Voor deze vervanging een krediet ad. € 450.000,- incl. btw beschikbaar te stellen;
3. De raad via de Voorjaarsnota te vragen de structurele kosten ad. € 38.000,- behorende bij dit voorstel te dekken uit de begrotingssaldi.
12. RU
2167598
Artikel 46 vragen RvO VVD over herinrichting Korte en Lange Brinkweg
Beslissing De vragen van de VVD fractie ex art 46 RvO over de herinrichting van de Korte en Lange Brinkweg met bijgevoegde brief beantwoorden.
Naar overzicht