Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
16 juni Besluiten college
1. RU (2251254) Vooroverleg vergaderlocatie aan de Biltseweg 29
Beslissing Onder voorwaarden akkoord te gaan met een vergaderlocatie aan de Biltseweg 29.
2. BV/B&A Bedrijfsvoering (2353470) Benoemen leden geschillencommissie
Beslissing Volgende kandidaten benoemen als lid van de geschillencommissie:
- De heer E. van der Steen (tevens voorzitter)
- Mevrouw H. Bronsgeest (tevens plaatsvervangend voorzitter)
- Mevrouw Y. Brunnekreef
- Mevrouw K. de Bies
3. SL (2322998) Verkoop woning Banningstraat 8
Beslissing In te stemmen met de verkoop van het perceel Banningstraat 8, zijnde woning met tuin, totale perceelgrootte 845 vierkante meter, voor de koopsom van 450.000 euro, kosten koper conform bijgaande koopovereenkomst.
4. SL (2357853) Zienswijze bij Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021 Uitvoeringsorganisatie BBS
Beslissing 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 Uitvoeringsorganisatie BBS.
2. Aan de raad voorstellen bijgaande zienswijze op de jaarrekening 2019 en begroting 2021 te versturen naar Uitvoeringsorganisatie BBS.
5. BV/FIN (2320496) Accountantsverslag en controleverklaring jaarrekening 2019
Beslissing 1. Kennisnemen van het accountantsverslag en de controleverklaring.
2. De jaarstukken 2019 (programma-verantwoording en jaarrekening) inclusief de controleverklaring definitief vaststellen en aan de raad aanbieden.
Naar overzicht