Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

17 december Besluiten college
1. RU
(2256302)
Bezwaar inzake doortrekken stopverbod Paulus Potterlaan te Soest
Beslissing Het advies van de bezwaarschriftencommissie overnemen, het bezwaar gegrond verklaren, het besluit d.d. 8 mei 2019 herroepen en in plaats daarvan een nieuw besluit nemen, inhoudende dat aan de noordwestzijde van de Paulus Potterlaan het verkeersbord E2 (verbod stil te staan) wordt geplaatst, aangevuld met een onderbord waarop is vermeld dat het verbod van kracht is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur
2. BV/B&A
(2271894)
Actualisatie Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Beslissing Het geactualiseerde 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging' met bijbehorend 'Bevoegdhedenregister ambtelijke organisatie' vaststellen
3.BV/B&A
(2280056)
Artikel 46 RvO vragen inzake de Referendumverordening gemeente Soest 2005
Beslissing Instemmen met de beantwoording van de vragen ex artikel 46 RvO van de fractie van Partij Ons Soesterberg middels bijgaande antwoordbrief
4. BV/B&A
(2280495)
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris
Beslissing Het aanwijzen als gemeentearchivaris N. Pels
5. BV/PIM
(2233052)
Besluit vervanging archiefbescheiden
Beslissing 1. Het Handboek Vervanging gemeente Soest vast te stellen
2. Over te gaan tot routinematige vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden
3. Dit besluit te beperken tot de werkprocessen zoals vastgelegd in de reikwijdte van het handboek vervanging
4. Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017
6. SL
(2280557)
Vaststellen dienstverleningsovereenkomst uitvoeringsorganisatie BBS 2020
Beslissing Vaststellen dienstverleningsovereenkomst uitvoeringsorganisatie BBS 2020
7. STAF
(2273870)
Controle-opzet regionale samenwerking Sociaal Domein 2019
Beslissing 1. Kennis nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid 2019 Regio Amersfoort
2. Het controle-protocol nieuwe taken WMO en Jeugd 2019 Sociaal Domein Regio Amersfoort vaststellen
3. De auditinstructies nieuwe taken WMO en Jeugd 2019 Sociaal Domein Regio Amersfoort vaststellen
4. De regionale samenwerking Sociaal Domein informeren conform bijgevoegde brief
8. SL
(2280478)
Overeenkomsten Regionale samenwerking Sociaal Domein 2019
Beslissing 1. De dienstverleningsovereenkomst regionale samenwerking Sociaal Domein 2019 met de gemeente Amersfoort te ondertekenen
2. De Samenwerkingsovereenkomst verwerving zorg en transformatie zorglandschap Sociaal Domein 2019 met de gemeente Amersfoort te ondertekenen
3. De Verwerkersovereenkomst 2019 met de gemeente Amersfoort te ondertekenen
9. DV/V&
(2279722)
Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht
Beslissing 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Kadernota RUD Utrecht 2021
2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de Ontwerp Kadernota 2021
3. In Kadernota 2021 van Soest de raad vragen om rekening te houden met een bijdrage van € 570.000,- per 2021
10. SL
(2279945)
Algemene subsidieverordening
Beslissing De gemeenteraad voorstellen om bijgevoegde Algemene subsidieverordening Soest 2020 vast te stellen
11. BV/B&A
(2282664)
Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris K. van Veen
Beslissing Het aanwijzen als gemeentesecretaris de heer K. van Veen
12. SL
(2282323)
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest 2020
Beslissing 1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Soest en in te stemmen met de voorgestelde beantwoording
2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Soest en in te stemmen met de voorgestelde beantwoording
3. De ontwerpverordening voor vaststelling (terugwerkend tot en met 1-1-2020) aan te bieden aan de raad van Soest
13. SL
(2282773)
Nadere regels 2020 voor algemeen Wmo, beschermd wonen en de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Beslissing 1. Vast te stellen de Nadere regels bij de verordening maatschappelijke ondersteuning Soest 2020
2. Vast te stellen de Nadere regels beschermd wonen Soest 2020
3. Vast te stellen de Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Soest 2020
14. SL
(2282888)
Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2020
Beslissing Vaststellen van het Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2020
15. STAF
(2266921)
Tussentijdse accountantscontrole 2019
Beslissing 1. Kennisnemen van de Managementletter 2019 en deze via bijgevoegde brief aan de Auditcommissie aanbieden
2. Vaststellen van het Jaarplan Verbijzonderde Interne controle 2019
3. Vaststellen van het Interne Normenkader 2019
16. RU
(2279191)
Overeenkomst Bewaarneming gevonden dieren 2020-2021
Beslissing 1. In te stemmen met het continueren van de samenwerking met de Stichting Dierenzorg Eemland betreffende het vervoer en in bewaring nemen en verzorgen van (huis)dieren door de hiertoe bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen (2020-2021)
2. Bij deze overeenkomst gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Soest
3. De vergoeding voor het uitvoeren van de wettelijke taak te verhogen naar een bijdrage overeenkomstig de feitelijke kosten voor het uitvoeren van de wettelijke taak met een maximum van € 40.000,- exclusief btw per jaar
4. Kennis te nemen van het concept-burgemeestersbesluit om wethouder A. Treep op te dragen de overeenkomst te ondertekenen
17. BV/PIM
(2258741)
Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling RID t.b.v. voorzitterschap Algemeen Bestuur
Beslissing De raad voorstellen het college van B&W toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling RID Utrecht te wijzigen
18. SL
(2280789)
Antwoordbrief art. 46 vragen Soest2002 over het sociaal-cultureel centrum De Linde
Beslissing Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief in het kader van artikel 46 vragen
19. DV/V&H
(2283457)
Beantwoording art. 46 RVO vragen beschikbare politiecapaciteit
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de door D'66-fractie gestelde art. 46 RvO-vragen betreffende beschikbare politiecapaciteit
20. RU
(2269623)
Verzoek om vooroverleg om de bedrijfsbestemming aan de Birkstraat 148 te wijzigen in wonen
Beslissing Geen medewerking verlenen aan het ontwikkelen van tiny houses met natuurontwikkeling aan de Birkstraat 148
21. STAF
(2281520)
Concept planningskalender 2020-01
Beslissing De concept planningskalender 2020-01 aan de Agendacommissie aan te bieden
22. SL
(2263008)
Programma Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2019 Soest
Beslissing De aanvragen voor de uitbreiding 1e van der Huchtschool, de uitbreiding van de Werveling, de vervanging van de noodlokalen van de 2e Van der Huchtschool en de renovatie/nieuwbouw van de Ludgerus af te wijzen, in afwachting van het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan 2020
23. SL
(2257373)
Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Soesterberg
Beslissing De gemeenteraad voor te stellen:
1. De uitbreiding van de Carolusschool te faciliteren in de Linde, door de school zo snel mogelijk gebruik te laten maken van een deel van de Linde
2. De kosten voor uitbreiding van de Carolus van € 152.000,- incl. BTW te dekken uit de Reserve Integraal Accommodatiebeleid
3. Een voorkeur uit te spreken voor nieuwbouw van de Postiljon, op een andere locatie
4. De kosten voor het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Postiljon van €100.000,- incl. BTW te dekken uit de Reserve Integraal Accommodatiebeleid
24. SL
(2221885)
1 op 1 Gunning Projectleider Sport
Beslissing Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om opdrachten 1-op-1 te gunnen aan:
1. Tien Adviesbureau voor het tijdelijk ondersteunen van het team projecten voor projectmatige werkzaamheden en een overeenkomst voor 2020 af te sluiten met dit bureau
2. Tien Adviesbureau voor het tijdelijk ondersteunen van het team sport voor adviserende en beleidsmatige werkzaamheden en een overeenkomst voor 2020 af te sluiten met dit bureau
Naar overzicht