Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

17 september Besluiten college
1. RU
(2204939)
Verzoek om vooroverleg Wieksloterweg WZ 11 voor legalisatie
Beslissing: Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om vooroverleg voor het uitbreiden van de bebouwing en realiseren van een paardenbak op het terrein Wieksloterweg WZ 11.
2. RU
(2237750)
Vaststelling bestemmingsplan Birkstraat 134
Beslissing: 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan.
2. Het bestemmingsplan ‘Birkstraat 134’ de Nota van zienswijzen en het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
3. De raad voor te stellen geen exploitatie vast te stellen aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.
3. RU
(2236947)
Vaststelling Wijzigingsplan Soesterveen, Natuur 1
Beslissing: Het wijzigingsplan Soesterveen, Natuur 1 ongewijzigd vast te stellen.
4. BV
(2240603)
Verzoek om nadeelcompensatie van autobedrijf A. van Keulen
Beslissing: 1. Het toekennen van een vergoeding van € 4.152 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 november 2018.
2. Het verzoek om deskundigenkostenvergoeding honoreren en verzoeker een vergoeding toekennen van € 366,63.
5. RU
(2224877)
Verzoek burgerinitiatief van de Werkgroep Slangenbosje tot aanwijzing Slangenbosje als beschermd dorpsgezicht
Beslissing: De werkgroep berichten dat: 1. Er in 2020 in overleg met de werkgroep en omwonenden een toekomstbestendig beheerplan zal worden opgesteld.
2. Het Slangenbosje niet als beschermd dorpsgezicht wordt aangewezen, en dat het bestemmingsplan voldoende bescherming geeft.
6. RU
(2227049)
Startnotitie Regionale Energiestrategie Amersfoort
Beslissing: 1. De startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort vast te stellen.
2. De startnotitie Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Naar overzicht