Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

18 juni Besluiten college
1. RU
2186845
Wijzigingsbesluit inzake besluit tot vaststelling wijzigingsplan Insingerstraat 39 van 20 maart 2018
Beslissing 1. 1. Onderdeel I en onderdeel II van het besluit van 20 maart 2018 in te trekken, betreffende de gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Insingerstraat 39’ met de identificatiecode NL.IMRO.0342.WPLG0002-0301, met uitzondering van de Nota van zienswijzen
2. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van Wijzigingen
3. Het wijzigingsplan ‘Insingerstraat 39’ met de identificatiecode NL.IMRO.0342.WPLG0002-0401 in elektronische en analoge vorm gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan, zoals vervat op de verbeelding, de regels, de toelichting en de bijbehorende bijlagen
4. Het wijzigingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan te publiceren overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1 Bro en toe te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alsmede aan de partijen die beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 20 maart 2018
2. BV/B&A
2204687
Eervol ontslag gemeentesecretaris-algemeen directeur
Beslissing Het College stemt in met het eervol ontslag van de gemeentesecretaris-algemeen per 9 augustus 2019 op basis van de CAR/UWO gemeente Soest artikel 8.2 lid 1
4. BV/B&A
2205076
Eervol ontslag afdelingshoofd Samenleving
Beslissing Het College stemt in met het eervol ontslag van het afdelingshoofd Samenleving per 1 september 2019 op basis van de CAR/UWO gemeente Soest artikel 8.1 lid 1 en 8.1.1. lid 1
5. BV/FIN
2206703
Informeren raad over uitkomsten meicirculaire 2019
Beslissing 1. Kennis te nemen van de (financiële) uitkomsten van de meicirculaire 2019, zoals vervat in de bijgevoegde conceptbrief aan de raad, en daarbij akkoord te gaan met:
a. Het bijstellen van de stelposten loon/prijsontwikkeling algemeen en sociaal domein
b. Het structureel toevoegen van de extra middelen brede impuls combinatiefuncties (€ 60.000) aan het uitgavenbudget
c. Het structureel bijstellen van de uitgaven Maatschappelijke begeleiding, op basis van de huidige prognose
d. Het incidenteel verlagen van het uitgavenbudget Schulden en armoede (€ 18.000)
2. 2. Bij de najaarsnota 2019 en de begroting 2020 de raad een voorstel doen over:
a. Het wel of niet toevoegen van de middelen Jeugdhulp aan het uitgavenbudget sociaal domein
b. Het wel of niet structureel toevoegen van de extra middelen Wvggz (€ 50.000) aan het uitgavenbudget Sociaal Domein
c. Het wel of niet incidenteel toevoegen van de extra middelen Verhoging taalniveau statushouders aan het uitgavenbudget Sociaal Domein voor 2019 en 2020 (€ 54.000)
d. Het wel of niet toevoegen van de stelpost loon/prijsontwikkeling Sociaal Domein aan het uitgavenbudget Sociaal Domein
3. De bijgevoegde conceptbrief aan de raad vast te stellen
Naar overzicht