Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
19 mei Besluiten college
1. DV/V&H
(2345043)
Intrekken last onder dwangsom Beetzlaan 143
Beslissing Om de last onder dwangsom opgelegd bij besluit van 10 juli 2019 in te trekken.
2. SL
(2342870)
Benoeming 4 nieuwe leden en herbenoeming 3 leden voor de bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein
Beslissing 1. Instemmen met benoeming 4 nieuwe leden voor de bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.
2. Instemmen met herbenoeming van 3 leden voor de bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.
3. Instemmen met de benoeming van de dhr. J.W.C. Ten Dam als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein voor een periode van 4 jaar.
3. RU
(2307877)
Verlenging inhuur projectbureau
Beslissing Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om de inhuur ten behoeve van het Projectbureau te verlengen tot 31 december 2021.
4. SL
(2344361)
Schoonmaakdienstverlening gemeentelijke binnensportaccommodaties
Beslissing 1. De huidige schoonmaakovereenkomsten inzake de schoonmaak van de gemeentelijke binnensport-accommodaties met ingang van 1 september 2020 op te zeggen.
2. In te stemmen met bijgevoegde opzegbrief in dit kader.
5. RU
(2348200)
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Lange Brinkweg 69'
Beslissing 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Lange Brinkweg 69'.
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage te leggen.
6. RU
(2313732)
Definitief verkeersbesluit locaties plankaart openbare laadpalen
Beslissing 1. De nota Beantwoording zienswijzen vast te stellen.
2. Aan alle indieners van een zienswijze de nota na vaststelling toe te zenden.
3. Het definitieve verkeersbesluit voor mogelijke locaties voor openbare laadpalen vast te stellen.
7. SL
(2342613)
Anterieure exploitatie overeenkomst Lange Brinkweg 69
Beslissing In te stemmen met het sluiten van de anterieure exploitatieovereenkomst Lange Brinkweg 69 met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van 10 woningen.
8. RU
(2181010)
Ondernemersfonds ter inzage
Beslissing 1. De nota Beantwoording zienswijzen Ondernemersfonds vast te stellen.
2. Aan alle indieners van een zienswijze en de gemeenteraad deze nota na vaststelling toe te zenden.
3. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de initiatiefnemers Ondernemersfonds en bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.
Naar overzicht