Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

19 november Besluiten college
1. RU
(2239518)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wieksloterweg OZ 73’
Beslissing: 1. In te stemmen met het ontwerp- bestemmingsplan 'Wieksloterweg OZ 73'.
2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.
3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 WRO geen exploitatieplan ter inzage leggen omdat het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.
2. REA
(2253806)
Quasi-inbesteding groenonderhoud Soest 2019-2023 door Eemfors bestek REA201811
Beslissing: 1. Instemmen met het bekrachtigen van de opdracht aan Eemfors voor uitvoering van groenonderhoud op basis van bestek REA201811 met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2019. Daarbij horen de structurele kosten € 6.027.000 voor de periode van 5 jaar en deze te dekken uit het budget 64490 Planmatig groenonderhoud Eemfors.
2. Kennisnemen dat de burgemeester volmacht verleent aan wethouder A. Treep-van Hoeckel voor ondertekening van een 5 jarig contract (3 jaar met 2 opties van nog een jaar) met Eemfors.
3. RU
(2181010)
Ondernemersfonds
Beslissing: 1. Kennis te nemen van het rapport ‘Samenwerken en investeren in Soest, onderzoek naar een Ondernemersfonds’.
2. Het rapport met bijgevoegde concept brief ter informatie naar de raad te sturen.
3. In te stemmen met bijgevoegd persbericht.
4. SL
(2259470)
Wijziging gemeenschappelijk regeling BBS i.v.m. WNRA
Beslissing: 1. In te stemmen met het Raadsvoorstel zodat de raad toestemming kan verlenen aan het college om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest.
2. Documenten met betrekking tot lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) ter zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad.
3. Aan gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op het lidmaatschap van de WSGO.
5. DV/V&H
(2263067)
Overdracht basistaken Asbest aan de RUD Utrecht en VTH Uitvoeringsbeleid bedrijfsmatige asbestsaneringen regio Utrecht
Beslissing: 1. In te stemmen met de wettelijk verplichte overdracht van de basistaak "Toezicht op bedrijfsmatige asbestverwijdering" aan de RUD Utrecht per 1 januari 2020.
2. Het regionaal VTH-uitvoeringsbeleid bedrijfsmatige asbestsaneringen regio Utrecht vast te stellen.
Naar overzicht