Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

10 september Besluiten college
1. REA
2236943
Vragen fractie Democraten Soest Natuurlijk ex art 46 RvO inzake waarschuwingslinten voor de eikenprocessierups
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de ex. Art. 46 RvO vragen van DSN inzake waarschuwingslinten voor de eikenprocessierups met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen. In de gemeente Soest worden deze niet gebruikt omdat nesten preventief worden verwijderd en nieuw gevonden nesten indien mogelijk binnen drie werkdagen alsnog worden verwijderd.
2. BV/F
2230704
Voorstel oninbaar 2019
Beslissing Voorgesteld wordt € 119.711,76 oninbaar te verklaren. Te weten:
- Belastingdebiteuren over de jaren 2012 t/m 2019 (publiekrechtelijk) ad € 119.611,76.
- Overige debiteuren (privaatrechtelijk) ad € 100.
3. SL
2237855
Convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Beslissing 1. Het convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijk opvang te ondertekenen.
2. De in het convenant opgenomen modelbeleidsregels over de landelijke toegankelijkheid in het beleid van Soest te incorporeren.
3. Tot het moment van vaststelling van het eigen beleid van Soest mee te werken aan uitvoering volgens de beleidsregels van centrumgemeente Amersfoort.
4. De burgemeester te vragen om op grond van de gemeentewet artikel 171, lid 2, de wethouder sociaal domein te machtigen om het convenant namens de gemeente Soest te ondertekenen.
4. Staf
2239474
Vragen ex 46 artikel RvO fractie POS over de burgerpeiling Waarstaatjegemeente
Beslissing De vragen van de fractie POS beantwoorden conform het bijgevoegde concept met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.
5. DV/V&H
2239377
Beantwoording art. 46 vragen BBS overlast Kamp Zeist
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de door de BBS-fractie gestelde art. 46 RvO vragen betreffende ervaren overlast Kamp Zeist.
Naar overzicht