Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

2 juli Besluiten college
1. RU
2201252
Huisvesting statushouders 1e helft 2019
Beslissing Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders.
2. DV/BZ
2211409
Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Beslissing Te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: R.T. Metz.
3. RU
2210639
Beleidsregels woonruimteverdeling Soest 2019
Beslissing De beleidsregels woonruimteverdeling Soest 2019 vaststellen.
4. RU
2204483
Rechtmatigheid en governance van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH)
Beslissing 1. In te stemmen met de statutenwijziging Stichting NPUH.
2. Een deelnemersovereenkomst Stichting NPUH vast te stellen en aan te gaan.
5. RU
1905615
Ontwerpbestemmingsplan Vredehofstraat 31
Beslissing 1. In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan Vredehofstraat 31.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Vredehofstraat 31 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
6. BV/PIM
2165846
IBT-verantwoording Archiefwet
Beslissing 1. Kennis te nemen van de provinciale IBT-beoordeling 2017 Archiefwet.
2. Kennis te nemen van de wijze van uitvoering van de door de provincie gedane aanbevelingen.
3. Vaststellen het toezicht verslag gemeentearchivaris IBT 2018
4. Vaststellen van de interne IBT rapportage 2018
5. De raad per mail actief informeren over de IBT-rapportage 2018 door de portefeuillehouder Informatiebeleid.
7. RU
2060162
Ontwerpbestemmingsplan Houtsnip
Beslising 1. Voor realisatie van het bouwplan Houtsnip een bestemmingsplanprocedure te doorlopen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Houtsnip ter inzage te leggen voor een periode van zes weken voor een ieder.
3. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage leggen.
4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen ontwerpexploitatieplan ter inzage te leggen, het kostenverhaal is
5. Op een andere wijze verzekerd.
6. De allonge (d.d. 18 juni 2019) op de anterieure overeenkomst (d.d. 21 april 2017) te ondertekenen.
8. RU
1954875
Verzoek om vooroverleg voor bouw van 10 woningen aan de Lange Brinkweg 69
Beslissing 1. In te stemmen met het verzoek om vooroverleg voor de bouw van 10 woningen aan de Lange Brinkweg 69.
2. De voorwaarde stellen dat de initiatiefnemer hemelwater verwerkt op eigen terrein, een quickscan flora & fauna, een BEA en een bodemonderzoek uitvoert.
3. Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen om een ontwerpbestemmingsplan op te stellen.
9. RU
2209302
Beantwoording van brief Natuur- en Milieufederatie Utrecht
Beslissing Vaststellen bijgaande beantwoordingsbrief aan Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
Naar overzicht