Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

20 augustus Besluiten college
1. BV/B&A
2137508
Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 ombudsman gemeente Soest
Beslissing 1. Kennisnemen van het jaarverslag klachtenbehandeling 2018 ombudsman gemeente Soest.
2. Het jaarverslag klachtenbehandeling 2018 ter inzage leggen voor de raad.
2. BV/B&A
2212691
Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Soest en intrekking Brandveiligheidsverordening 2010
Beslissing 1. De geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening Soest 2019 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
2. De Brandveiligheidsverordening 2010 ter intrekking voorleggen aan de gemeenteraad.
3. Indien toepassing van afdeling 8B leidt tot formatieve consequenties vooraf een voorstel ter besluitvorming aan het college dient te worden voorgelegd.
3. RU
2213939
Verzoek om vooroverleg uitbreiding wooncenter Soesterberg
Beslissing 1. Positieve grondhouding in te nemen voor uitbreiding van het wooncenter Soesterberg (hoek Richelleweg – Amersfoortsestraat).
2. Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen om het verzoek om vooroverleg aan te vullen met een Distributief Planologisch Onderzoek, tekeningen die in de CRK besproken kunnen worden en tekeningen met de benodigde parkeerplaatsen.
4. SL
2150749
Uitvoeren amendement maximum aantal evenementen bij De Kleine Melm en De Lange Duinen
Beslissing 1. Het maximaal toegestane evenementdagen voor de locaties De Kleine Melm en De Lange Duinen vast te stellen op in totaal 4 evenementdagen bij De Kleine Melm en 6 evenementdagen in De Lange Duinen.
2. De beleidsregels "Veilige evenementen in een gastvrij Soest" dienovereenkomstig te wijzigen.
Naar overzicht