Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

20 juni Besluiten college
1. STAF
2210839
Jaarstukken 2018
Beslissing 1. Instemmen met de jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
a. De kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening
b. Een bedrag van € 375.000,- oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (Resultaatbestemming) en deze gelden in 2019 ter beschikking stellen
c. Het na resultaatbestemming resterende bedrag (voordelig € 163.000) toevoegen aan de algemene reserve
d. Afsluiten van de bouwgrondexploitatie Staringlaan
2. Instemmen met de bevestiging bij de jaarrekening (= Letter of Representation, LOR)
Naar overzicht