Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
6 mei Besluiten college
1. SL
(2335008)
Zienswijze voorlopige jaarstukken 2019/ontwerpbegroting 2021 incl. geactualiseerde begroting 2020 VRU
Beslissing De raad voor te stellen:
1. Geen zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2019 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
2. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2021/geactualiseerde begroting 2020.
3. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief.
2. SL
(2325233)
Anterieure overeenkomst inzake bouwplannen Kerkstraat en Ferdinand Huycklaan
Beslissing 1. In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst Kerkstraat 85 en 87 met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van 31 appartementen op de Kerkstraat 85 en transformatie van een kantoorvilla naar 5 appartementen op de bestaande locatie Kerkstraat 87.
2. In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst Ferdinand Huycklaan 22, 22 B en 22 C met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van 10 grondgebonden woningen.
3. In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst Ferdinand Huycklaan 26 met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van 12 grondgebonden woningen en het realiseren van een woning in een bestaande boerderij.
3. RU
(2336700)
Contractverlenging en aanpassing Stichting Sympany
Beslissing In te stemmen met het aanpassen en verlengen van het verwerkingscontract voor textiel met Stichting Sympany.
4. RU
(2329283)
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplannen Ferdinand Huycklaan 22 C/26 B en C
Beslissing 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Ferdinand Huycklaan 22 C/26 B en C.
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage te leggen.
5. RU
(2329284)
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Kerkstraat 85-87'
Beslissing 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkstraat 85-87’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage te leggen.
6. DV/V&H
(2334359)
Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving)
Beslissing Om het Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 VTH vast te stellen.
7. ST
(2333818)
Concept planningskalender 2020-05
Beslissing De concept planningskalender 2020-05 aan de Agendacommissie aan te bieden.
8. RU
(2292049)
Bestemmingsplan Oude Tempel
Beslissing 1. Kennis te nemen van:
- het geactualiseerde onderzoek (bijlage 2) van Stec-groep naar de “laddertoets”, "De 'Laddertoets Oude Tempel Update' (nr. 20.135 MB/IK, april 2020)";
- de notitie (bijlage 3) van Virides “Controle aanwezigheid nest buizerd en ecologische beoordeling Oude Tempel” van 28 april 2020.
2. De toelichting van het bestemmingsplan Oude Tempel aan te passen op basis van de geactualiseerde laddertoets en de aanvullende notitie zoals weergegeven in bijlage 1.
3. De aangepaste toelichting (bijlage 4) samen met "De 'Laddertoets Oude Tempel Update' (nr. 20.135 MB/IK, april 2020)" ter vervanging van de Laddertoets uit 2017 en de notitie van Virides “Controle aanwezigheid nest buizerd en ecologische beoordeling Oude Tempel” als aanvulling op het natuuronderzoek uit 2017 te sturen aan de gemeenteraad, in plaats van de toelichting en de betreffende onderzoeken waartoe op 23 april jl. is besloten (bijlage 5).
9. SL
(2344033)
Openstellen sportlocaties voor kinderopvang
Beslissing Het heropenen van de locaties kinderopvang bij Optisport en VV Sec met uitsluitend als doel kinderopvang.
Naar overzicht