Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

21 mei Besluiten college  
1. SL
2189910
Discussienota vrijwillige vuurwerkvrije zones  
Beslissing 1. In te stemmen met de inhoud van de discussienota vrijwillige vuurwerkvrije zones
2 In te stemmen met de dekking van de materiƫle kosten uit het budget Burgerinitiatieven
3. De discussienota ter bespreking voor te leggen aan de raad
 
2. SL
2186797
Vaststellen jaarverslag kinderopvang  
Beslissing 1. Het jaarverslag Kinderopvang 2018 vast te stellen
2. De raad via de digitale informatiebrief (Portefeuillehouder) actief te informeren over het Jaarverslag Kinderopvang
 
3. SL
2180559
Reactie advies adviesraad sociaal domein op cliĆ«ntervaringsonderzoek jeugd 2017  
Beslissing In te stemmen met onze reactie op het advies van de adviesraad sociaal domein  
4. SL
2191846
Anterieure overeenkomst Kerklaan/Rademakerstraat 159 te Soesterberg  
Beslissing Instemmen met het ondertekenen van de anterieure overeenkomst Kerklaan/Rademakerstraat met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling voor het bouwen van een viertal woningen  
5. RU
2141752
Ontwerpbestemmingsplan Kerklaan, te Soesterberg  
Beslissing 1. In te stemmen met ontwerpbestemmingsplan Kerklaan
2 Het ontwerpbestemmingsplan Kerklaan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen
 
6. RU
2193738
Ontwerpbestemmingsplan Eikenlaan 5  
Beslissing 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Eikenlaan 5
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor een termijn van zes weken
 
7. SL
2175289
VNG-motie verhoging Jeugdbudget  
Beslissing Steun te geven aan de VNG-motie die de Tweede Kamer en Kabinet oproept om het Jeugdhulpbudget te verhogen  
Naar overzicht