Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
22 april Besluiten college
1. BV/FIN
(2320496)
Jaarstukken 2019
Beslissing 1. Instemmen met de jaarstukken 2019 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
a. De kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening
b. Een bedrag van 316.000 euro oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2020 ter beschikking stellen
c. Het na resultaatbestemming resterende nadelige saldo ad 1.526.000 euro te onttrekken aan de algemene reserve
d. In te stemmen met het overhevelen van de bestemde gelden binnen de algemene reserve (4 miljoen) naar respectievelijk de reserve onderhoud wegen (2,8 miljoen) en de reserve geoormerkte beleidsuitgaven (1,2 miljoen)
2. De jaarstukken 2019 (programmaverantwoording en jaarrekening) aan de raad aanbieden.
2. RU
(2235559)
Gebiedsvisie Dalweg
Beslissing 1. 1. Op de grondexploitatie gebiedsvisie Dalweg ingevolge art. 55 lid 1 en art. 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen.
2. De raad voor te stellen:
a. De gebiedsvisie Dalweg vast te stellen
b. De grondexploitatie gebiedsvisie Dalweg vast te stellen
c. Het geprognotiseerde tekort van circa 1,2 miljoen euro voor 0,6 miljoen euro ten laste te brengen van de reserve investeringsfonds, en voor overige 0,6 miljoen euro een voorziening treffen in de Najaarsnota 2020
d. De door het college ingevolge art.25 lid 2 van de gemeentewet opgelegde geheimhouding op de grondexploitatie gebiedsvisie Dalweg, op grond van art.25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen
3. RU
(2292049)
Bestemmingsplan Oude Tempel
Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van wijzigingen (behorende bij het bestemmingsplan Oude Tempel)
2. Bestemmingsplan Oude Tempel, nota van wijzigingen, raadsvoorstel en -besluit voor te leggen aan de gemeenteraad
3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd
4. SL
(2336119)Subsidiemaatregelen Cultuur als gevolg van Coronacrisis
 
Beslissing 1. Het College van B&W stemt in met de volgende maatregelen vanwege de coronacrisis:
1. Subsidieaanvragers formeel uitstel geven tot 1 juni om hun aanvraag 2021 en hun verantwoording 2019 in te sturen
2.Al gemaakte kosten voor uitgestelde of afgelaste evenementen als gevolg van de coronacrisis mogen naar rato worden verrekend met de verstrekte subsidie in 2020
5.RU/TR
(2326570)
Het aangaan van een bouwteamovereenkomst door een 1 op 1 gunning met als doel de afvoercapaciteit van het afvalwater in het drukrioolstelsel van de Amersfoortsestraat (Soesterberg) op korte termijn te vergroten vanwege diverse Nieuwbouwontwikkelingen
Beslissing Toestemming te verlenen om af te wijken van het huidige inkoopbeleid door 1 op 1 een bouwovereenkomst aan te gaan met aannemer Remondis voor ontwerp e realisatie en een nader te bepalen onafhankelijke partij voor calculatie, directievoering en toezicht
6. RU
(2339304)Artikel 46 vragen Soest 2002 Procedures RO
 
Beslissing Artikel 46 vragen van Soest 2002 over procedures RO beantwoorden met bijgaande brief
Naar overzicht