Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

24 september Besluiten college
1. RU
(2235278)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Amersfoortsestraat 124’
Beslissing: 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Amersfoortsestraat 124’.
2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
3.In te stemmen met het sluiten van de anterieure grondexploitatieovereenkomst.
2. RU
(2240755)
Vaststellen bestemmingsplan Vredehofstraat 31
Beslissing: 1. Bestemmingsplan en raadsvoorstel en –besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.
3. SL
(2223162)
Verbouwing brandweerpost Soesterberg
Beslissing: 1. Instemmen met het duurzaam verbouwen van de brandweerpost Soesterberg en daarvoor de raad te verzoeken bij de najaarsnota 2019 een budget van €195.000,- beschikbaar te stellen.
2. In te stemmen met de volgende dekking:
a. €116.000,- uit de reserve onderhoud gebouwen.
b. €31.000,- uit het overschot afdracht VRU.
c. €48.000,- uit de reserve integraal accommodatiebeleid.
4. RU
(2240551)
Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort
Beslissing: 1. Voorstel tot besluit college: In te stemmen met het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort, inclusief de voorgestelde aanvulling met betrekking tot betere monitoring en uitbreiding van de deelnemers.
2. Voorstel tot besluit burgemeester: De portefeuillehouder wonen op grond van het bepaalde in artikel 171, lid 2 van de gemeentewet op te dragen het convenant namens de gemeente te ondertekenen.
5. RU/SL
(2230505)
Beëindigen pilot wifi-bankjes
Beslissing: De pilot WiFi-bankjes te beëindigen en daarmee alle Solar- bankjes te verwijderen.
6. RU
(2225553)
Plan van aanpak Transitievisie Warmte Soest
Beslissing: 1. Het Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte voor Soest vast te stellen.
2. De raad het Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte voor Soest middels een raadsbericht ter informatie aan te bieden.
7. RU
(2243038)
Instemmen met evaluatie Nota dierenwelzijn
Beslissing: 1. Instemmen met evaluatie.
2. Ter kennisneming toesturen aan de raad.
8. RU
(2225550)
Draaiboek participatietraject Omgevingsvisie
Beslissing: In te stemmen met het draaiboek voor het participatietraject van de Omgevingsvisie.
9. RU
(2244550)
Vaststellen bestemmingsplan ‘Molenstraat 144’
Beslissing: 1. Bestemmingsplan ‘Molenstraat 144’, raadsvoorstel en –besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
10. RU
(2244454)
Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerklaan’
Beslissing: 1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen.
2. Bestemmingsplan ‘Kerklaan’, raadsvoorstel en–besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
11. STAF
(2238448)
Concept planningskalender 2019-08 en Interne bestuurlijke planning 2020
Beslissing: 1. De concept planningskalender 2019-08 aan de Agendacommissie aan te bieden.
2. De Interne bestuurlijke planning 2020 vast te stellen.
12. SL
(2165017)
Afstoten gymzaal Orlando en bouwkundig aanpassen van sportzaal Willaert
Beslissing: 1. De gymzaalaccommodatie Orlando af te stoten per 1 augustus 2020.
2. Een krediet van € 140.000,- incl. btw aan te vragen voor de bouwkundige aanpassingen in de sportzaal Willaert.
3. De eenmalige kosten te dekken vanuit de reserve integraal accommodatiebeleid en te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023.
13. SL
(2185994)
Businesscase sporthal locatie sportboulevard de Engh
Beslissing: 1. Een nieuwe sporthal achter sportboulevard de Engh te realiseren volgens variant 1b.
2. Na in gebruik name van de nieuwe sporthal de sporthal Beukendal af te stoten.
3. Voor 2020 een voorbereidingskrediet ad € 545.000,- (incl. btw) beschikbaar te stellen en te starten met de volgende fase van bouwvoorbereiding, aanbesteding en realisatie.
4. Een krediet ad. € 7.150.000,- (incl. btw) ter beschikking te stellen als krediet voor de realisatie van de nieuwe sporthal en voor de realisatie van de interne verbouwing van de huidige sportaccommodatie (inclusief voorbereidingskosten) en de structurele lasten te dekken uit de algemene middelen (reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023).
14. RU
(2244891)
Begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023. Belastingverordeningen 2020
Beslissing: 1. In te stemmen met de begroting 2020, incl. meerjarenraming 2021-2023 en het investeringsoverzicht 2020.
2. In te stemmen met de belastingverordeningen 2020.
3. In te stemmen met het communicatievoorstel betrokkenen uitgavenverlagingen.
4. De begroting 2020 en de belastingverordeningen 2020 aan te bieden aan de raad met bijgevoegd raadsvoorstel.
5. De externe en interne betrokkenen uitgavenverlagingen in kennis te stellen conform de planning van het communicatievoorstel.
Naar overzicht