Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

25 juni Besluiten college
1. RU
2206159
Beantwoording van een artikel 46 vraag van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) over te treffen verkeersmaatregelen op het kruispunt Kampweg-Rademakerstraat in Soesterberg
Beslissing Instemmen met de beantwoording van de vraag van GGS conform artikel 46 Reglement van Orde zoals weergegeven in de bijgevoegde antwoordbrief.
2. RU
2201174
Adviesbrief over consultatieversie Vervoerplan 2020 U-OV
Beslissing De bijgevoegde brief versturen waarin we er bij U-OV onder andere op aandringen om een rechtstreekse bus tussen Soesterberg en Utrecht Centraal te behouden.
3. RU
2206284
Start procedure wijzigingsplan Soesterveen, Natuur 1
Beslissing 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Soesterveen, Natuur 1’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
2. Geen wettelijk vooroverleg te voeren zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.
4. RU
2207121
Verzoek om vooroverleg Birkstraat 144
Beslissing In principe niet in te stemmen met het verzoek om vooroverleg Birkstraat 144 vanwege strijd met zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid.
5. BV/FIN
2208187
Jaarstukken 2018
Beslissing 1. Kennisnemen van het accountantsrapport en de controleverklaring.
2. De jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening) met bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aanbieden.
6. SL
2197908
Ontwerpbegroting GGD 2020
Beslissing 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
2. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht.
7. SL
2191886
Jaarrekening 2018 Uitvoeringsorganisatie BBS
Beslising 1. Instemmen met de jaarrekening 2018 van Uitvoeringsorganisatie BBS.
2. Aan gemeenteraad voorstellen bijgaande zienswijze op de jaarrekening 2018 te versturen aan BBS.
8. SL
2203008
Begrotingswijziging 2019 BBS
Beslissing 1. Instemmen met de Begrotingswijziging 2019 BBS.
2. Aan raad voorstellen bijgaande zienswijze op de Begrotingswijziging 2019 te versturen aan BBS.
9. SL
2203868
Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 BBS
Beslissing 1. Instemmen met Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.
2. Aan raad voorstellen bijgaande zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 te versturen aan BBS.
10. RU
2211531
Vaststellen bestemmingsplan ‘P.C. Hooftlaan naast nr. 8’
Beslissing 1. Bestemmingsplan ‘P.C. Hooftlaan naast nr. 8’, raadsvoorstel en –besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.
11. RU
2188800
Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat tussen 137 en 157’ zenden aan de raad ter vaststelling
Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van zienswijze ‘Molenstraat tussen 137 en 157’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat tussen 137 en 157’ te zenden aan de raad ter vaststelling.
Naar overzicht