Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
26 mei Besluiten college
1. RU
(2310980)
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 1e Heezerlaantje naast 7
Beslissing 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 1e Heezerlaantje naast 7 voor het omzetten van de bestemming 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen' en 'Tuin' ten behoeve van de bouw van 5 woningen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.
2. SL
(2342004)
Anterieure exploitatieovereenkomst 1e Heezerlaantje naast nr. 7
Beslissing In te stemmen met het sluiten van de anterieure exploitatieovereenkomst 1e Heezerlaantje naast nr. 7 met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van 5 woningen.
3. BV/PIM
(2347932)
Zienswijze bij jaarrekening 2019 en begroting 2021 RID Utrecht
Beslissing 1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 de RID Utrecht.
2. Aan de raad voorstellen bijgaande zienswijze op de Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 te versturen naar de RID Utrecht.
4. RU
(2351051)
Beantwoording ingekomen brief Bowling Overhees over gebiedsvisie Dalweg
Beslissing Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief.
5. BV/PIM
(2346501)
Een-op-een gunning software en voorzieningen raadszaal t.b.v. live video streaming
Beslissing In te stemmen met:

- De aanschaf van de voorzieningen om in de raadszaal vergaderingen op video te kunnen opnemen en de opgenomen vergaderingen via internet live te kunnen streamen.
- Het via de voorjaarsnota beschikbaar stellen van een krediet van € 127.000 om de kosten hiervan te dekken;
- De een-op-een gunning (enkelvoudig onderhandse aanbesteding) van de levering van de benodigde voorzieningen.
6. DV
(2294165)
In principe toestaan dat Boedelz op Dorresteinweg 70 14 te Soest gevestigd mag zijn
Beslissing In principe medewerking te verlenen aan de vestiging van Boedelz op Dorresteinweg 70 14, door gebruik te maken van de wettelijke afwijkingsmogelijkheid van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
7. SL
(2340323)
Ontwerpbegroting 2021 GGD regio Utrecht
Beslissing 1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2021 van GGD regio Utrecht (GGDrU).
2. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 GGDrU.
Naar overzicht