Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

26 november Besluiten college
1. SL
1814314
Inkoop voetbalkooi Smitsplein bij IJslander
Beslissing Instemmen met het één op één gunnen aan IJslander van de aankoop van een voetbalkooi voor op het Smitsplein.
2. RU
2262175
Bestemmingsplan Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11 en Peter van den Breemerweg 6 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad
Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11 en Peter van den Breemerweg 6’ de Nota van zienswijzen en het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen;
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.
3. RU
2270824
1 op 1 gunning projectassistent
Beslissing Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om een opdracht 1 op 1 te gunnen Van Doorn Support en een overeenkomst met dit bureau af te sluiten.
Naar overzicht