Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

28 mei Besluiten college
1. BV/B&A
2192566
Algemene doorlopende machtiging voor de rechtbank Midden-Nederland en Raad van State
Beslissing Instemmen met de algemene doorlopende machtiging met een geldigheidsduur van twee jaar voor de rechtbank Midden-Nederland en de Raad van State
2. SL
2193599
Anterieure exploitatieovereenkomst Eikenlaan 5
Beslissing In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst “bouwplan Eikenlaan 5” met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van een twee-onder-een-kap woning
3. RU
2196666
Vragen fractie POS ex artikel 46 RvO over de rapportage 'Soest aan het roer'
Beslissing Beantwoorden vragen over de rapportage conform bijgaande brief met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
4. RU
2188800
Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat tussen 137 en 157’ zenden aan de raad ter vaststelling
Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van zienswijze Molenstraat tussen 137 en 157
2. Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat tussen 137 en 157 te zenden aan de raad ter vaststelling
5. DV/V&H
2198636
Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2019-2020 en Jaarverslag 2018
Beslissing Vaststellen uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningverlening 2019-2020 en Jaarverslag 2018
6. DV/V&H
2144989
VTH (Vergunning Toezicht en Handhaving ) Jaarprogramma 2019 en Jaarverslag 2018 RUD Utrecht-Soest, onderdeel milieu
Beslissing Het VTH Jaarprogramma 2019 en Jaarverslag 2018 RUD Utrecht-Soest, onderdeel milieu vast te stellen
7. RU
2013080
Verzoek om vooroverleg De Paardenkamp, Birkstraat 107 en 109
Beslissing 1. In te stemmen met verzoek om vooroverleg met uitzondering van:
a. De verplaatsing van de mogelijke bedrijfswoning en de extra parkeerplaatsen buiten het bouwvlak bij nummer 107
b. Een nieuwe aparte verkeerskundige ontsluiting
c. Detailhandel voor de verkoop van 2e hands paardenspullen bij 109
d. een aparte vergaderfunctie op nummer 109
2. Aanvrager in de gelegenheid stellen een ontwerpbestemmingsplan in te dienen onder de voorwaarde dat:
a. Er een wandelpad wordt aangelegd in het weiland parallel aan het fietspad langs de Birkstraat
b. b. De bestaande opslag kuilgras aan de Birkstraat op termijn wordt verplaatst naar 109
c. De horeca voldoet aan het horecabeleid
8. RU
2144987
Vaststellen bestemmingsplan "Partiële Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a en 89"
Beslissing 1. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen
2. Het gewijzigde bestemmingsplan “Partiële Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Lange Brinkweg 87a en 89”, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen
3.De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd
9. RU
2195686
Verkeersplan Soest-Zuid
Beslissing 1. In te stemmen met de reactienota op het conceptontwerp voor het kruispunt Soesterbergsestraat
2. Het nieuwe en minder grootschalige ontwerp voor het kruispunt Soesterbergsestraat definitief vast te stellen
3. Een gewijzigd uitvoeringsvoorstel in te dienen bij de regio in het kader van het samenwerkingsprogramma VERDER
4. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel te vragen om alle maatregelen in het Verkeersplan Soest-Zuid uit te mogen voeren
10. RU
2195714
Afslagvak Stadhouderslaan
Beslissing 1. Af te zien van de aanleg van een afslagvak op de Stadhouderslaan op basis van de constatering dat hiervoor op dit moment geen draagvlak gevonden is
2. In te stemmen met de reactienota op het conceptontwerp van het afslagvak
11. RU
2194980
Besteding restbudget programma VERDER
Beslissing 1. De resterende budgetten van VERDER voor de bereikbaarheid van Soest te besteden aan:
a. Het Regionaal Fietsplan Soest
b. Incidentmanagement op de route van de N221 door Soest
c. Twee nieuwe bushaltes langs de Koningsweg voor spitsbus 272 naar Utrecht Science Park
2. Hiertoe uitvoeringsvoorstellen in te dienen bij de regio in het kader van het samenwerkingsprogramma VERDER
3. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel te vragen om in te stemmen met besteding van het restbudget
4. VERDER aan de nieuwe projecten
12. SL
2202491
Beslispunten Uitvoeringsplan Smitsveen
Beslissing 1. Beslispunten Uitvoeringsplan Smitsveen
2. In te stemmen met de realisatie van de Grote Speeltuin en het daarbij behorende participatietraject
3. In te stemmen met de realisatie van de ‘functie variant’ voor de Herinrichting Smitsplein, te starten met het participatietraject, de voetbalkooi niet te verplaatsen en de ervaren geluidshinder te verlagen
4. In te stemmen met de realisatie van de Buurtkeuken in BEC De Plantage
5. In te stemmen met de extra inzet op Communicatie
6. In te stemmen dat de kosten uit voorgaande besluiten worden gedekt uit het budget dat de raad beschikbaar gesteld heeft voor het Uitvoeringsplan Smitsveen
7. In te stemmen met het versturen van de bewonersbrief
13. RU
2199467
Koopstromenonderzoek Randstad 2018
Beslissing 1. Koopstromenonderzoek Randstad 2018
2. De rapportage door te sturen naar de raad ter kennisgeving
14. RU
2160587
Vaststellen Economische Barometer, maart 2019
Beslissing 1. De Economische Barometer, peildatum maart 2019, vast te stellen
2. De raad hier actief over te informeren
15. RU
2159855
Resultaten Ondernemerspeiling Waar Staat Je Gemeente 2018
Beslissing 1. Kennis te nemen van de rapportage van de Ondernemerspeiling Waar Staat Je Gemeente Soest 2018 met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
2. De Ondernemerspeiling door te sturen naar de raad ter kennisgeving
16. STAF
2197566
Concept planningskalender 2019-06
Beslissing De concept planningskalender 2019-06 aan de Agendacommissie aan te bieden met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
17. RU
2164038
Plan van Aanpak Omgevingsvisie gemeente Soest
Beslissing 1. Instemmen met het Plan van Aanpak Omgevingsvisie gemeente Soest (bijlage 2)
2. De raad voorstellen het Plan van Aanpak Omgevingsvisie gemeente Soest vast te stellen
18. RU
2199370
Mede indienen motie verhuurdersheffing op ALV VNG
Beslissing Het mede indienen van de motie van de gemeente Barneveld bij de VNG, betreffende de inzet van de verhuurderheffing voor woningbouw en verduurzaming woningbezit woningcorporaties
19.RU
2200018
Jaarrekening RMN 2018
Beslissing 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van RMN
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen
   
Naar overzicht