Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

3 september Besluiten college
1. RU
(2229542)
Beleidsregels inritvergunningen
Beslissing: De vernieuwde 'Beleidsregels inritvergunningen' vast te stellen.
2. SL
(2225409)
Aanwijzing lokale omroep periode oktober 2019-2024
Beslissing: Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren Radio Soest aan te wijzen als lokale omroep voor de periode 2019-2024.
2. De bijgevoegde brief aan het Commissariaat voor de Media vast te stellen.
3. De middelen die we van het Rijk krijgen voor de lokale omroep beschikbaar te stellen voor Radio Soest en budget vast te stellen volgens de VNG minimum norm van € 1,30 per woning.
3. SL
(2231323)
Goedkeuring gewijzigde statuten Stichting Meerkring Openbaar Onderwijs
Beslissing: De raad voor te stellen de gewijzigde statuten van Stichting Meerkring vast te stellen.
4. RU
(2233908)
Garantstelling voor uitvoering grondwerkzaamheden Lizard Lane nabij Soestduinen
Beslissing: Garant te staan voor € 25.000 (ex. btw) zodat alvast gestart kan worden met de uitvoering van grondwerkzaamheden ten behoeve van de Lizard Lane nabij Soestduinen.
5. RU
(2235462)
1 op 1 gunning advies en ondersteuning rioleringsopgaven Soesterberg
Beslissing: Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om een opdracht 1 op 1 te gunnen aan:
1. Het bureau firma Roelofs en Ontwerp B.V. en een overeenkomst met dit bureau af te sluiten.
2. In te stemmen met de bijbehorende incidentele kosten ad. € 145.000 en deze te dekken uit het Rioolfonds (externe advisering en ondersteuning) als onderdeel van de opgaven rioleringsproblematiek Soesterberg en omgeving.
6. RU
(2231862)
Vrijgeven concept Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 voor inspraak
Beslissing: Het concept Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 (LOP 2019-2024) vrij te geven voor inspraak voor een ieder, gedurende zes weken.
7. RU
(2222816)
Uitvoeren markttoets Portaal - Hoog Soestdijk
Beslissing: 1. Een markttoets uit te voeren conform de voorwaarden en procedure in ‘Leidraad markttoets Hoog Soestdijk’.
2. De belanghebbende gemeenten te informeren over de tijdelijke niet-DAEB activiteiten van Portaal en indien nodig uitnodigen tot overleg.
8. RU
(2233128)
Horecabeleid buitengebied 2019-2029
Beslissing: 1. In te stemmen met de Inspraaknota en (ambtshalve) wijzigingen.
2. Horecabeleid buitengebied, inspraaknota en wijzigingen met raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
9. STAF
(2209568)
Concept planningskalender 2019-07
Beslissing: De concept planningskalender 2019-07 aan de Agendacommissie aan te bieden met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.
10. RU
(2236987)
Vaststellen bestemmingsplan ‘Eikenlaan 5’
Beslissing: 1. Bestemmingsplan ‘Eikenlaan 5’ , raadsvoorstel en –besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.
11. RU
(2233615)
Nota geluidbeleid 2012 wijzigen
Beslissing: Nota geluidbeleid gewijzigd vast te stellen.
12. SL
(2208883)
Beleidsnota prostitutie en seksbranche
Beslissing: 1. In te stemmen met de beleidsnota prostitutie en seksbranche, inclusief mensenhandelbeleid van gemeente Soest.
2. De beleidsnota prostitutie en seksbranche van gemeente Soest ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Naar overzicht