Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

30 april Besluiten college
1. SL
2178987
Anterieure overeenkomst bouwplan P.C. Hooftlaan naast nr. 8
Beslissing In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst “bouwplan naast P.C. Hooftlaan 8” met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling van een nieuwe vrijstaande woning
2. RU
2176473
Beantwoording art. 46 vragen over TBS terrein Koningsweg
Beslissing Instemmen met de beantwoording van de vragen ex artikel 46 RvO van Lokaal Anders Soest (LAS) over het TBS terrein, zoals weergegeven in bijgevoegde antwoordbrief
3. DV/V&H
2169819
Overdracht Asbesttaken aan RUD Utrecht en informerende brief aan de provincie in het kader van IBT (Interbestuurlijk Toezicht)
Beslissing 1. Kennis te nemen van het implementatietraject inzake de overdracht van asbesttaken aan de RUD Utrecht
2. Bijgevoegde conceptbrief aan de provincie, afd. IBT, te verzenden
4. SL
2175289
Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Beslissing 1. In te stemmen met de jaarstukken 2018 van de VRU
2. In te stemmen met de programmabegroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 van de VRU
3. De Raad om een zienswijze te vragen, welke aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk kenbaar wordt gemaakt
5. SL
2178033
Inhuur coördinator monitoring
Beslissing 1. Voor de periode van één jaar een coördinator monitoring aan te stellen
2. In te stemmen met de bijbehorende incidentele kosten ad. € 80.000,-, en deze te dekken uit het ontschotte budget Sociaal Domein
6. REA
2180485
Aanbesteding vervanging riolering Batenburgweg
Beslissing Toestemming verlenen om het aantal te vragen offertes te beperken tot twee
8. RU
2181240
Ontwerpbestemmingsplan P.C. Hooftlaan 8
Beslissing 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmings-plan P.C. Hooftlaan 8
2. Dit ter inzage leggen voor een termijn van zes weken
9. BV/ B&A BV
2140884
Instemmen met uitgangspunten en uitvoering communicatie- en participatieplan
Instemmen met uitgangspunten en uitvoering communicatie- en participatieplan  
10. RU
2179807
Verzoek om vooroverleg Versteeghlaan 2, Soesterberg
Beslissing Niet in te stemmen met het verzoek om de garage te wijzigen in woonruimte
11. RU
2146731
Vijf verzoeken om vooroverleg inzake woningbouw c.q. zorg met verblijf op bedrijventerrein Soestdijkse Grachten
Beslissing Niet in te stemmen met woningbouw c.q. zorg met verblijf op bedrijventerrein Soestdijkse Grachten
Naar overzicht