Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

5 maart Besluiten college
1. RU
2149562
Overstaptijd treinen in Baarn
Beslissing De bijgevoegde brief te versturen waarin we er bij NS op aandringen om in de dienstregeling 2020 een betere verbinding op de relatie Soest - Hilversum/Amsterdam op te nemen.
2. SL
215005
Kadernota 2020 GR Uitvoeringsorganisatie BBS
Beslissing 1. Kennis nemen van kadernota 2020 van GR Uitvoeringsorganisatie BBS met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
2. De raad voorstellen in te stemmen met bijgevoegde zienswijze
3. SL
2148214
Onderlinge samenwerkingsafspraken RWA-gemeenten over dienstverlening door Amfors
Beslissing 1. Instemmen met kwalitatieve samenwerkingsafspraken tussen de RWA-gemeenten en Amfors over de dienstverlening van Amfors
2. Vast stellen van de raadsinformatiebrief ‘Onderlinge samenwerkingsafspraken RWA-gemeenten over dienstverlening door Amfors’.
4. DV/V&H
2153279
Raadsvragen op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad met betrekking tot verbouwing/herinrichting van de toegang naar Albert Heijn en het winkelcentrum aan de Burg. Grothestraat
Beslissing Akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
5. DV/BZ
2153453
Managementrapportage zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP)
Beslissing 1. De managementrapportage zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) voor kennisgeving aannemen
2. de rapportage voor de Raad ter inzage leggen.
6. DV/BZ
2152433
Managementrapportage zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK)
Beslissing 1. De managementrapportage paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten voor kennisgeving aannemen
2. De rapportage voor de Raad ter inzage leggen
7. DV/V&H
2151695
Bezwaarschrift handhaving Schrikslaan 34a
Beslissing Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
8. RU
2144987
Gecoördineerde procedure bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a en 89 en omgevingsvergunning Lange Brinkweg 89
Beslissing 1. Instemmen met de aanvraag om het bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a en 89 en de omgevingsvergunningaanvraag Lange Brinkweg 89 gecoördineerd voor te bereiden conform Coördinatieverordening Soest 2014
2. Het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a en 89 en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunning Lange Brinkweg 89 voor de bouw van een nieuwe woning ter vervanging van de bestaande woning ter inzage te leggen
9. SL
2101867
Extra inzet Pilot Snel Meedoen
Beslissing Instemmen met extra inzet benodigde middelen voor Pilot Snel Meedoen.
10. SL
215612
Subsidie SAVE en Veilig Thuis 18- en overschrijding 2018
Beslissing 1. De subsidie aan Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE) en Veilig Thuis voor 2018 met terugwerkende kracht op te hogen met € 54.469,75 voor Soest
2. Aan SVMN voor het uitvoeren van de taken Veilig Thuis 18-, Veilig Thuis 18+ en SAVE in 2019 met € 40.239,99 te verhogen ten opzichte van het begrote bedrag voor Soest
3. Het tekort te dekken uit het ontschotte Sociaal Domein
11. SL
2150496
Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022
Beslissing 1. In te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.4
2. Het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 hoofdstuk 1 t/m 7 en paragraaf 8.4 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
12. RU
21561
Duurzaamheidslening
Beslissing In te stemmen met het voorleggen van bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad.
13. STAF
2149221
Concept planningskalender 2019-03
Beslissing De concept planningskalender 2019-03 aan de Agendacommissie aan te bieden met inachtneming van een redactionele aanpassingen
14. RU
2150012
Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES)
Beslissing 1. Kennis te nemen van het regionale raadsvoorstel RES van de regio Amersfoort (bijlage 1) met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen
De raad voor te stellen kennis te nemen van het regionale raadsvoorstel RE
3. In te stemmen met het aanbieden van bijgevoegde brief (bijlage 2) aan de gemeenteraad van Soest.
Naar overzicht