Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

5 november Besluiten college
1. BV/B&A
(2260596)
Verlenging overeenkomst inkoopadviseur
Beslissing: Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om een opdracht voor de inhuur van een inkoopadviseur 1-op-1 te gunnen aan Emeritor.
2. RU
(2242676)
Verzoek om vooroverleg bouwen van een nieuwe woning naast Nieuweweg 2
Beslissing: 1. In principe medewerking verlenen aan de bouw van één woning naast Nieuweweg 2.
2. De aanvrager in de gelegenheid stellen een concept ontwerpbestemmingsplan aan te leveren met inachtneming van de, in deze adviesnota, gestelde voorwaarden.
3. SL
(2254579)
Artikels 46 vragen van het CDA over sloop gymzaal Orlando
Beslissing: In te stemmen met de beantwoording van artikel 46 vragen over de gevolgen van de sloop van de gymzaal Orlando.
Naar overzicht