Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

7 januari Besluiten college
1. DV/V&H
(2281703)
Tweede bestuursrapportage met daarin Derde begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht
Beslissing Kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage met daarin de Derde begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht en de rapportage ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.
2. SL
(2283124)
Zienswijze kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht
Beslissing 1. In te stemmen met de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
2. De Raad de gelegenheid te geven zijn zienswijze op de Kadernota kenbaar te maken
3. De Raad te adviseren bijgevoegde antwoordbrief te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de VRU
Naar overzicht