Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

7 mei Besluiten college
1. REA
2186916
Vragen fractie Democraten Soest Natuurlijk ex. art. 46 RvO over snoeien en kappen in het broedseizoen
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen van de fractie Democraten Soest Natuurlijk over snoeien en kappen in het broedseizoen conform bijgevoegde antwoordbrief waarin wij uitleggen dat wij conform de Wet natuurbescherming handelen.
2. SL
2175330
Ontwerpbeleidsplan VRU 2020-2023
Beslissing 1. Instemmen met het ontwerpbeleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023.
2. De Raad om een zienswijze te vragen, welke aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.
3. RU
2185550
Integraal Accommodatiebeleid, halfjaarlijkse tussenrapportage t.b.v. de Raad
Beslissing In te stemmen met het ter informatie aan de Raad verstrekken van de halfjaarlijkse tussenrapportage inzake het Integraal Accommodatiebeleid met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen en deze af te stemmen met de wethouder.
4. RU
2186614
Vaststellen bestemmingsplan Birkstraat achter 122B
Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan.
2. Bestemmingsplan, Nota van zienswijzen en raadsvoorstel en –besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien dit op een andere wijze is verzekerd.
5. DV/V&H
2183246
Beantwoorden artikel 46 Reglement van Orde vragen D66 inzake zwerffietsen
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen D66 conform conceptbrief.
6. SL
2163039
Plan van aanpak Doorontwikkeling Beleidsgestuurde contractfinanciering
Beslissing 1. Het plan van aanpak Doorontwikkeling Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) vast te stellen:
a) Opstellen subsidieregeling BCF ter vervanging van Uitvoeringsovereenkomsten.
b) Onderzoek naar de inrichting van meerjarensubsidie.
c) Onderzoek naar gezamenlijke subsidieoffertes en beleidsevaluatie per doelstelling.
2. Wethouder Van Aalst aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever.
3. De raad met een mail te informeren over de start van het project.
7. SL
2180906
Jaarrekening RWA 2018
Beslissing 1. Kennis nemen van de concept jaarrekening 2018 RWA.
2. Deze ter vorming van een zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad.
8. RU
2180906
RWA Ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023
Beslissing 1. Kennis nemen van de ontwerp meerjarenbegroting RWA 2020-2023.
2. Deze ter vorming van een zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad.
9. RU
2187506
Ontwerpbegroting 2020 van RMN
Beslissing 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020.
2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 RMN aan te bieden aan het algemeen bestuur van RMN.
10. RU
2186442
Huisvestingsverordening Soest 2019
Beslissing 1. De raad voorstellen de Huisvestingsverordening Soest 2019 vast te stellen.
2. Kennisnemen van de concept beleidsregels woonruimteverdeling Soest 2019.
11. BV/FN
2186673
Voorjaarsnota 2019
Beslissing 1. Kennis te nemen van de 1e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019-2022 (voorjaarsnota 2019) met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen, en
2. In te stemmen met:
a) De financiële wijzigingsvoorstellen die voldoen aan de 3 O's.
b) De financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten (hoofdstuk 5.2).
c) De financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie hoofdstuk 5.3).
3. Kennis te nemen van het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief 2019-2022.
4. De voorjaarsnota 2019 met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.
Naar overzicht