Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

8 oktober 2019 Besluiten college
1. RU
2239903
Nieuwe beslissing op bezwaar inzake WOB-verzoek Birkstraat 136A
Beslissing 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie van 27 juni 2018 (bijlage 5) over te nemen en ten grondslag te leggen aan dit besluit, met uitzondering van overwegingen 1, 2 en 20.
2. Openbaarmaking van de in bijlage 4 bij dit besluit genoemde documenten 15 en 19.
3. Openbaarmaking van de in bijlage 4 bij dit besluit genoemde documenten 1 t/m 9, 14, 17 en 18, met uitzondering van de persoonsgegevens.
4. Beperkte openbaarmaking, met uitzondering van de persoonsgegevens van de in bijlage 4 bij dit besluit genoemde documenten 10 t/m 13 en 16.
2. SL
2241456
Art. 46 vragen inzake de uitrol van 5G
Beslissing Artikel 46 vragen van de fractie van DSN beantwoorden met bijgevoegde brief.
3. SL
2246357
Experiment Zorgverzekering op maat
Beslissing Instemmen met het opstarten van het experiment Zorgverzekering op maat.
4. BV/B&A
2245840
Benoeming tweede gemeentelijk ombudsman
Beslissing De heer I.A.W. Tilanus, wonende te Amersfoort, benoemen tot 2e gemeentelijk ombudsman, ingaande 1 oktober 2019.
5. RU
2231579
Vaststellen Voorlopig Ontwerp en nemen bijbehorende verkeersbesluiten voor de herinrichting van diverse 30 km/uur wegen in Soest-Zuid
Beslissing 1. Nemen van 5 verkeersbesluiten die onderdeel uitmaken van het maatregelenpakket Verkeersplan Soest-Zuid.
2. Vaststellen van het Voorlopig Ontwerp van de herinrichting van diverse 30 km/uur wegen in Soest-Zuid.
3. In te stemmen met de bijbehorende incidentele uitvoeringskosten van € 3.884.351 en deze te dekken uit de ontvangen provinciale VERDER-subsidie en een aantal reguliere onderhoudsbudgetten.
Inleiding
De gemeenteraad stelde in december 2015 het maatregelenpakket voor het Verkeersplan Soest-Zuid vast. Alle maatregelen in dit verkeersplan hebben als doel om zowel de doorstroming van het verkeer in Soest-Zuid als het openbaar vervoer te verbeteren. De raad verbond aan deze uitvoering wel een aantal voorwaarden. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat alle maatregelen uit het Verkeersplan Soest-Zuid uitgevoerd kunnen worden.
Beoogd resultaat
Verbeteren van de doorstroming van het verkeer in Soest-Zuid en het vergroten van de verkeersveiligheid in de straten die worden heringericht.
6. RU
2245648
Afronding markttoets Hoog Soestdijk
Beslissing 1. Verklaren dat:
a. De gemeente heeft overlegd met de gemeenten die rechtstreeks belang hebben bij de niet-DAEB-activiteit.
b. Het college van Burgemeester en Wethouders de niet-DAEB-investering noodzakelijk achten.
c. Het voornemen voor de investering via internet bekend is gemaakt.
d. De gemeente de woningcorporatie niet bevoordeeld heeft.
e. Er geen andere partij dan de woningcorporatie is gevonden die de niet- DAEB-activiteit (onder dezelfde vooraf door de gemeente opgestelde voorwaarden) kan of wil uitvoeren en dat de activiteit dus door de woningcorporatie mag worden uitgevoerd.
f. Partijen geïnformeerd zijn over het feit dat zij binnen vier weken nadat de gemeente (via de brief).
g. bekend heeft gemaakt dat er geen marktpartij is gevonden, bezwaar kunnen maken bij de Aw.
2. Bijgevoegde brieven sturen aan woningcorporaties De Alliantie en Woonzorg Nederland.
3. Bijgevoegde brief sturen aan de Autoriteit Woningcorporaties.
7. SL
2250149
Evaluatie tarievenstelsel verhuur gemeentelijke sportaccommodaties
Beslissing 1. Kennis te nemen van bijgevoegd rapport Evaluatie tarievenstelsel gemeente Soest.
2. Het rapport als basis te gebruiken bij de verdere gesprekken met de sport.
3. Het rapport ter kennisgeving door te sturen naar de gemeenteraad als bijlage bij de bijgevoegde concept raadsinformatiemail.
Naar overzicht