Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

9 april Besluiten college
1. BV/PIM
2155685
Naamswijziging gedeelte Nieuweweg in "Pomonalaantje"
Beslissing Hernoemen gedeelte Nieuweweg naar Pomonalaantje en vaststellen aangepaste geometrie.
2. DV/V&H
2170785
Jaarstukken 2018 en Ontwerpbegroting 2020 RUD Utrecht
Beslissing 1. Kennis te nemen van de vastgestelde Jaarstukken RUD Utrecht 2018.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de Ontwerpbegroting RUD Utrecht 2020.
3. De geraamde bijdrage van € 528.000,- per 2020 meenemen in onze gemeentelijke begroting 2020.
3. DV/V&H
2161490
Eerste Ontwerp begrotingswijzing 2019 RUD Utrecht
Beslissing 1. Kennis te nemen van de eerste Ontwerp Begrotingswijziging RUD Utrecht 2019.
De raad voor te stellen bijgevoegde concept-instemmingsbrief te verzenden.
3. De raad via de Voorjaarsnota te vragen de incidentele kosten ad. € 12.000,- behorende bij dit voorstel te dekken uit het begrotingssaldo.
4. SL
2162271
Beantwoorden vragen art. 46 Reglement van Orde inzake niet verlengen huurovereenkomst met brasserie De Langeduinen
Beslissing In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording aan CDA Soest-Soesterberg naar aanleiding van de gestelde art. 46 vragen over het niet verlengen van het huurcontract met vof De Langeduinen met inachtneming van een redactionele wijziging.
5. RU
2170050
WOB-verzoek n.a.v. gemaakte kosten Landgoed Oude Tempel
Beslissing In te stemmen met het Wob-verzoek om de gevraagde kosten die gemaakt zijn voor het project Oude Tempel openbaar te maken.
6. RU
2125592
Verzoek om vooroverleg Simon Stevinlaan 1-47, Soesterberg
Beslissing Niet in te stemmen met het verzoek voor het ophogen van de portiekflats Simon Stevinlaan 1-47.
7. RU
2176481
Uitvoeringsvoorstellen programma VERDER
Beslissing 1. Het voornemen uit te spreken om de resterende budgetten van VERDER voor de bereikbaarheid van Soest te besteden aan:
a. Het Regionaal Fietsplan Soest.
b. Een afslagvak om vanaf de Stadhouderslaan linksaf de Korte Brinkweg in te rijden.
c. Incidentmanagement op de route van de N221 door Soest.
d. Twee nieuwe bushaltes langs de Koningsweg voor spitsbus 272 naar Utrecht Science Park.
2. Het ontwerp voor een Regionaal Fietsplan Soest vast te stellen, met daarin de volgende maatregelen:
a. Fietspad Koningsweg Soest (N221) - Hilversumsestraatweg (N415).
b. Fietspad Peter van den Breemerweg Soest - Middelhoefseweg Amersfoort.
c. Fietskluizen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid.
d. Snelfietsroute F28 Utrecht - Amersfoort.
e. Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg.
f. Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder.
3. Het schetsontwerp voor het afslagvak op de Stadhouderslaan vast te stellen.
8. STAF
2168868
Concept planningskalender 2019-04
Beslissing De concept planningskalender 2019-04 aan de Agendacommissie aan te bieden met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.
9. SL
2157306
Spoedprocedure huisvesting Kolibrie
Beslissing 1. De raad voor te stellen een bedrag van € 574.880,- ter beschikking te stellen aan Stichting de Meerkring voor de herhuisvesting en uitbreiding van de Kolibrie.
2. In te stemmen met de bijbehorende jaarlijkse kapitaalslasten van € 42.000,-.
3. Het Definitief Ontwerp voor de huisvesting van de Kolibrie vast te stellen.
4. Bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen waarin de afspraken m.b.t. de huisvesting van de Kolibrietussen S Heeren Loo, Stichting de Meerkring en Gemeente Soest zijn vastgelegd.
10. SL
2069684
Vaststellen voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat
Beslissing 1. In het kader van de ontwikkeling buitensport aan de Bosstraat en omgeving de raad voor te stellen in te stemmen met het opgestelde voorkeursmodel en dit verder uit te werken c.q. uit te voeren, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen in de adviesnota.
2. De eigen bijdrage regeling niet van toepassing te verklaren op de transformatie van het hoofdveld van vv SEC.
3. De investeringskosten van de hierboven genoemde investeringen bedragen € 4.753.000,- en deze te dekken uit het bij de MJB 2019-2022 reeds beschikbaar gestelde krediet Bosstraat. De dekking van de kapitaallasten ad € 227.000,- behorend bij deze investeringen zijn reeds ingebed in de MJB 2019-2022.
11. BV/FIN
2158959
Jaarstukken 2018
Beslissing 1. Instemmen met de jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
a. De kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening;
b. Een bedrag van € 375.000 oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (Resultaatbestemming) en deze gelden in 2019 ter beschikking stellen;
c. Het na resultaatbestemming resterende bedrag (voordelig € 163.000) toevoegen aan de algemene reserve;
d. Afsluiten van de bouwgrondexploitatie Staringlaan.
2. De jaarstukken 2018 (programmaverantwoording en jaarrekening) met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aanbieden.
Naar overzicht