Budget grotere en meerjaren culturele projecten

Aan rechtspersonen die een groot of meerjaren cultureel project organiseren in Soest/Soesterberg gericht op een groot deel van de Soesterbevolking kan een projectsubsidie worden verleend voor maximaal 3 jaar.

Criteria

De activiteiten worden per geval beoordeeld op kwalitatieve en inhoudelijke waarde aan de hand van de volgende criteria:

 • Artistieke waarden: de mate waarin een activiteit innovatief/vernieuwend is
 • Aanvulling bestaande aanbod: via het beoogde project wordt een bijdrage geleverd aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod en het bevorderen van het culturele klimaat in Soest
 • Publieksbereik: De activiteiten zijn gericht op een groot deel van de Soesterbevolking. Daarnaast kunnen activiteiten ook gericht zijn op regionaal en/of nationaal publiek

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon
 • De activiteiten vinden plaats in Soest/Soesterberg
 • Voor dezelfde activiteit/project kan eenmalig een aanvraag worden gedaan voor een incidentele subsidie voor een projectperiode van maximaal 3 jaar, uitgevoerd binnen een periode van 5 jaar (hierdoor kan een evenement eens in de 2 jaar plaatsvinden). Indien een subsidie voor meerdere jaren verleend wordt, is dit onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse begroting
 • De maximale subsidie per aanvraag is € 8.000,-  per rechtspersoon
 • Het dekkingsplan getuigt van (cultureel) ondernemerschap, dit houdt in dat de aanvrager een beroep doet op meerdere financieringsbronnen en er een passende bijdrage voor de activiteit gevraagd wordt aan publiek/deelnemers
 • De aanvrager van een meerjaren subsidie heeft de intentie het project uiteindelijk zonder subsidie van de overheid te financieren. Dit is terug te vinden in het dekkingsplan en in de subsidieaanvraag (afbouwsubsidie)
 • Er bestaat een redelijke verhouding tussen het gevraagde bedrag en de activiteit
 • De activiteit wordt door de aanvrager aangemeld bij de culturele agenda van het Cultuurpunt Soest
 • In de publiciteit over de activiteit wordt de subsidie van de Gemeente Soest vermeld
 • De subsidie kan lopende het jaar worden aangevraagd. Er is een jaarlijks budget van € 24.000.
 • Voor zover de culturele instellingen reeds subsidie ontvangen moet aangetoond worden dat het project niet uit de reguliere subsidie kan worden bekostigd. Geen stapeling met Budget maatschappelijk belang
 • Indien uw organisatie voor meerdere jaren een aanvraag indient, bent u verplicht jaarlijks een inhoudelijk-  en financieelverslag toe te sturen voor 1 april van het volgende jaar. Op basis van deze gegevens wordt de subsidie vastgesteld. Indien de subsidie niet aan de daarvoor bestemde activiteiten wordt uitgegeven, moet deze worden terugbetaald aan de gemeente
 • De aanvrager is altijd zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle voor het project noodzakelijke vergunningen.

De regeling meerjaren culturele projecten is niet bedoeld voor:

 • Activiteiten die structureel door de overheid en/of anderen worden gefinancierd
 • exploitatielasten (Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, verzekering, beheer e.d. van het onroerend goed)
 • fondsvorming, vermogensopbouw
 • prijzengeld voor prijzenuitreiking door derden
 • activiteiten met een uitgesproken politiek karakter of die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging
 • nieuwbouw en verbouw van gebouwen

U kunt de aanvraag sturen naar:


Gemeente Soest
Afdeling Samenleving
Postbus 2000
3760 CA  Soest
Telefoonnummer: (035) 609 34 11
postbus2000@soest.nl