CO2-prestatieladder

Als gemeente Soest zijn we bewust bezig met de energietransitie en onze bijdrage aan duurzaamheid. Hier richt ons Programma Energietransitie zich ook op.

Om concreet stappen te zetten en meetbare resultaten te behalen binnen het programma, kozen wij voor deelname aan de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder ondersteunt ons in het werken aan onze CO2-uitstoot en ons CO2-bewust handelen. Met de informatie op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het beleid binnen onze organisatie.

Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze uitstoot.

CO2-niveau gemeente Soest

Gemeente Soest is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Onze uitstoot wordt volgens dit systeem halfjaarlijks gemonitord. Jaarlijks evalueren wij ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze vorderingen hierin.

Het basisjaar voor dit beleid is 2017. Dit betekent dat doelstellingen ten opzichte van dat jaar zijn opgesteld.

Inzicht CO2-uitstoot

Wij hebben onze eigen gas-, brandstof- en energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies. Zo hebben wij inzicht gekregen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Voor het jaar 2017 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. Dit is ook gedaan voor de jaren 2018 en 2019. Vanaf nu berekenen wij de footprint elk half jaar opnieuw.

Reductiedoelstellingen

Ook hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld om onze CO2-uitstoot effectief te reduceren. Hiervoor zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Communicatie

Ieder half jaar communiceren wij publiekelijk over ons energiereductiebeleid met betrekking tot onze footprint, inzichten, reductie en participatie aan initiatieven.

Participatie

Als gemeente nemen wij actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment zijn dit de initiatieven Regionale Energie Strategie, Programma Aardgasvrije Wijken en MRA-Elektrisch.

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.