Energieopwekking

Om onze doelen te halen is het nodig duurzame energie op te wekken in de gemeente Soest. Dat gaat om duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte. 

Kleinschalige opwekking zoals zonnepanelen is al redelijk makkelijk te realiseren voor inwoners en ondernemers. Maar grootschalige opwekking zoals een zonnepark of een windmolen is op dit moment nog niet mogelijk. Om die overstap mogelijk te maken is er dus werk aan de winkel. 

We gaan de komende periode aan de slag met de volgende onderwerpen: 

Het Rijk vraagt via het Klimaatakkoord aan de 30 regio’s om het Rijk een bod te doen vanuit de Regionale Energiestrategie (RES). In de regio Amersfoort werken we samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden en Woudenberg. En met de provincie Utrecht, het Waterschap Vallei en Veluwe en Stedin.

Samen kijken we op regionale schaal wat de beste manieren zijn om de energie voor de regio op te wekken.

Alle informatie over de RES en de concept RES 1.0 zelf kunt u vinden op het online platform van de Regionale Energie Strategie voor de Regio Amersfoort.

We gaan op termijn stoppen met het gebruiken van aardgas. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat geldt ook voor de gemeente Soest.

Die route voor het aardgasvrij maken van Soest en Soesterberg leggen we vast in de Transitievisie Warmte. In dit document staat straks wanneer welke wijk van het aardgas afgaat. Daarmee is het voor inwoners en bedrijven inzichtelijk wanneer hun wijk aan de beurt is en wat een mogelijk alternatief is. Dat kan helpen bij het maken van keuzes voor de verduurzaming van de eigen woningen en (bedrijfs-)panden.

Donderdag 8 juli besloot de gemeenteraad over het uitnodigingskader. Een voorgestelde plek voor zonnevelden sloot de raad daarbij uit. Dat betekent dat initiatiefnemers alleen voor het gebied bij de A28 een vergunning kunnen aanvragen voor een zonneveld. De onderzoekslocaties voor wind bij de Isselt, Vlasakkers en A28 gaan we nader onderzoeken met de buurgemeenten. Ook starten we aanvullende participatie op met de buurgemeenten voor eventuele windturbines op deze drie locaties. Het uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking Soest hebben we hierop aangepast. 

Pas nieuw besluit windturbines na aanvullend onderzoek en participatie

Het college en raad nemen pas een nieuw besluit over windturbines na de uitkomsten van de aanvullende participatie en onderzoeken. Ook wachten ze onder andere het aanvullend onderzoek door RIVM over gezondheidseffecten af. Op basis van deze onderzoeken en de participatie kunnen opnieuw locaties voor wind afvallen of kleiner worden.

Voor meer informatie over het uitnodigingskader en de participatie, kijk op de website denkmeeover/zonenwindsoest.

Om duurzame elektriciteit op te wekken, zijn de daken van gebouwen de plek om te starten. Al vele woningen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen hebben zonnepanelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle daken die geschikt zijn zonnepanelen hebben.

Om pandeigenaren te stimuleren om zonnepanelen te plaatsen hebben we de volgende mogelijkheden:

Collectieve inkoop zonnepanelen

Elk jaar organiseren we twee collectieve inkoopacties. Eén voor isolatie en één voor zonnepanelen. Of er een actie loopt kunt u zien op het energieloket. Voor de inkoopactie kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening.

Subsidie Energiefonds Samen

De subsidie Energiefonds Samen kan ingezet worden om samen met uw buren zonnepanelen te plaatsen. U krijgt een vergoeding van 150 euro per woning die met u meedoet. De vergoeding is voor de kosten die u maakt voor het bij elkaar brengen van buren en het inwinnen van informatie en advies.