Financiën

De gemeente Soest is een transparante en open organisatie. Jaarlijks worden er daarom verschillende documenten opgesteld om inzicht te geven in de financiële situatie van de gemeente. In deze documenten wordt er zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Elk document is een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad en de gemeenteraad stelt het uiteindelijk vast. De verschillende documenten vindt u hieronder.

Kadernota

Als voorbereiding op de begroting verschijnt ieder voorjaar de Kadernota. Deze nota bestaat uit beleidsmatige kaders, financiële uitgangspunten en een verkenning van de financiële situatie voor het nieuwe begrotingsjaar. Aan de hand van deze nota wordt o.m. bepaald of er beleidsintensiveringen gewenst zijn en zo ja, welke en of er moet worden bezuinigd en zo ja, waarop. De afgesproken richting wordt in de nieuwe begroting (zie hierna) verder uitgewerkt.    
 
Kadernota 2019 (pdf, 651 kB)

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting van Soest is in 9 programma’s verdeeld. Deze programma’s gaan over verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, verkeer & vervoer, zorg & welzijn, enzovoort. Per programma wordt uitgelegd wat de gemeente wil bereiken (de doelen), wat daarvoor in het komende jaar wordt gedaan (de activiteiten) en hoeveel geld daarmee gemoeid is. In de begroting staan ook tariefvoorstellen voor de algemene belastingen (zoals onroerendzaakbelasting) en heffingen/rechten (zoals afvalstoffenheffing en begraafplaatsrechten). Bij de uitwerking van de begroting wordt rekening gehouden met wat in de Kadernota (zie hiervoor) is afgesproken.

Begroting 2019 (pdf, 4 MB)

Voorjaarsnota

Zoals de naam al doet vermoeden verschijnt ieder voorjaar de Voorjaarsnota. Dit is een rapportage die een actueel beeld geeft over de uitvoering van de begroting. Financiële afwijkingen leiden tot wijzigingsvoorstellen en een bijstelling van de begroting.

Voorjaarsnota 2018 (pdf, 357 KB)

Najaarsnota

Na de Voorjaarsnota (zie hiervoor) is de Najaarsnota de 2e bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de begroting. Voor de inhoud: zie hiervoor bij Voorjaarsnota.

Najaarsnota 2017 (pdf, 378 kB)

Jaarstukken

De Jaarstukken, bestaande uit programmaverantwoording en jaarrekening, gaan over het afgelopen jaar.
Het college legt in deze stukken inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid (wat is bereikt en hoeveel heeft dat gekost?). In de Jaarrekening staat ook een balans, een resultatenrekening en een toelichting op beide. Tevens wordt bepaald wat er met het financieel resultaat moet gebeuren.

Jaarstukken 2017
(pdf, 4,6 MB)