Besluiten van 21 december 2021

Op dinsdag 21 december heeft de raad besloten over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplannen

Birkstraat 148

De raad heeft unaniem ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van het dierenasiel aan de Birkstraat 148. Die maakt de transformatie mogelijk van het dierenasiel naar een locatie met natuurontwikkeling een bestaande woning en twee nieuwe woningen.

Veldmaarschalk Montgomeryweg 3

Een meerderheid heeft ingestemd met een aangepast bestemmingsplan voor een voormalige bakkerij met woning. In het plan maakt de huidige bebouwing plaats voor een appartementencomplex met 17 (grotendeels) sociale koopappartementen. Een hoofdelijke stemming resulteerde in een meerderheid van 21 stemmen voor het plan, van de aanwezige raadsleden van GGS, VVD, D66, CU-SGP, Soest2002, CDA en LAS, en van Elske ter Beek-Suijkerbuijk van GroenLinks. Tegen stemden de leden van PvdA, DSN, POS en Ties de Ruijter van GroenLinks.

Omgevingsvisie Soest-Soesterberg

Een meerderheid van de raad heeft een aangepaste Omgevingsvisie Soest-Soesterberg aangenomen. Vóór stemden GGS, VVD, D66, CU-SGP en GroenLinks. Soest2002, CDA, PvdA, LAS, POS en DSN stemden tegen; Burgerbelangen was niet aanwezig.

Amendement kwelwater

De Omgevingsvisie werd aangepast op het onderwerp omgaan met kwelwater. Een meerderheid van GGS, VVD, D66, CU-SGP en GroenLinks stemde voor een amendement hierover dat was ingediend door GGS. Met dit amendement voegt de raad toe aan de Omgevingsvisie dat Soest streeft naar het robuuster maken van gebieden die water vasthouden. Voor de gebieden Wieksloot en Pijnenburg is het streven dat het vermogen om water vast te houden tenminste gelijk blijft en liefst wordt vergroot.

Soest in 2040

In de Omgevingsvisie van Soest en Soesterberg staat het antwoord op de vraag: wat voor gemeente wil Soest in 2040 zijn? De visie bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving in de gemeente. Voor ieder stukje Soest(erberg) staat beschreven wat belangrijke doelen zijn, zoals: ‘beschermen en versterken van waardevolle natuur’, ‘bijzondere waterhuishouding’ of ‘hotspot recreatie en toerisme’. De Omgevingsvisie staat op soest.nl/omgevingsvisie.

Een boerderij in een hoogveengebied in Wieksloot
In de vastgestelde Omgevingsvisie is onder meer aandacht voor gebieden die belangrijk zijn voor de waterhuishouding, zoals hoogveengebieden in Wieksloot-Pijnenburg.

Motie verkeersveiligheid Dalweg

PvdA, POS, GroenLinks, DSN, CDA, LAS en Soest2002 brachten een motie in waarin ze het college opriepen tot een aantal acties om de verkeersveiligheid aan de Dalweg te bevorderen. Wethouder Kundić nam deze motie namens het college over. Het college zegt daarmee toe: 

  • contact op te nemen met het Openbaar Ministerie en een analyse van de verkeersveiligheid van de Dalweg (zowel het noordelijk als zuidelijk deel) te laten uitvoeren t.b.v. o.a. het plaatsen van flitspalen;
  • in overleg te gaan met de Actiegroep Veilige Dalweg over de andere mogelijke oplossingsrichtingen voor een veiliger Dalweg;
  • de actuele stand van zaken over de uitkomsten van het verzoek aan het Openbaar Ministerie en het gesprek met de Actiegroep Veilige Dalweg in 2022 terug te koppelen aan de raad.

Motie vrijgestelde giften

De raad heeft een motie aangenomen van D66, CDA, GGS, PvdA en Soest2002 om het vrijgestelde bedrag aan giften per jaar als volgt te verhogen:

  • Voor alleenstaanden tot maximaal € 2.000 per jaar;
  • Voor gehuwden of samenwonenden tot maximaal € 2.500 per jaar;
  • E.e.a. vast te leggen in uitvoeringsregels waarin ook ruimte voor maatwerk is; deze regels duidelijk te communiceren en te publiceren op de gemeentelijke website.
  • Hiervoor de ‘Beleidsregels Giften Participatiewet Den Haag’ als voorbeeld te hanteren.

De VVD stemde tegen de motie.

Naar overzicht