Deze week in de raad

Op donderdag 7 juli besluit de raad over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur te bekijken in de raadzaal en via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie. De aanbieding van de petitie is geen onderdeel van de besluitvormende raadsvergadering.

Petitie opvang Insingerstraat

Voorafgaand aan de vergadering krijgt de raad om 19.15 uur een petitie aangeboden van omwonenden van de Insingerstraat. Er zijn plannen om op die locatie noodwoningen te bouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Met de petitie roepen de ondertekenaars de gemeente Soest op om ‘sámen met haar inwoners een gedegen plan te ontwikkelen, waarbij leefbaarheid en veiligheid voor Soester(-berger)s en vluchtelingen voorop staat.’ De aanbieding van de petitie is live te bekijken via het YouTubekanaal van de raad.

Bestemmingsplan Officierscasino

De raad besluit over een aanpassing aan het bestemmingsplan voor het terrein van het voormalig Officierscasino op de Kampweg 51 in Soesterberg. Deze aanpassing is nodig om de bouw mogelijk te maken van 104 huurappartementen en het casino te transformeren tot 107 zorgappartementen. De huidige bestemming is ‘Maatschappelijk-Militaire zaken’. Het voormalige casino is een rijksmonument.

Bestemmingsplan Banningstraat 5-11

De raad besluit over een aanpassing aan het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan de Banningstraat 5-11 in Soesterberg. Die aanpassing is nodig om het terrein te transformeren tot 49 woningen volgens het plan van ontwikkelaars LATEI en Aalberts. 

Jaarstukken 2022

De raad bespreekt de Jaarstukken 2021, waarmee het college van B en W verantwoording aflegt over het beleid van het afgelopen jaar. Het college gaat ook in op de financiële uitgaven die daarbij horen. Niet alle geplande uitgaven zijn gedaan, onder meer door de coronapandemie. Daardoor is er een positief saldo van € 4,2 miljoen. De raad bespreekt onder meer het voorstel om € 1,5 miljoen daarvan te reserveren om de geplande activiteiten alsnog uit te voeren in 2022.

Voorjaarsnota en kaderbrief

Met de Voorjaarsnota informeert het college van B en W de raad over de stand van zaken van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het college laat ermee zien welke uitgaven waarschijnlijk anders lopen in 2022 dan verwacht. De Kaderbrief 2023 geeft een eerste schets van de begroting voor komend jaar. De schets is nu vooral op hoofdlijnen, onder andere omdat het nieuwe coalitieakkoord pas net is gepresenteerd en de ambtenaren dit nog niet hebben kunnen doorrekenen. De raad kan met amendementen en moties aandringen op aanpassingen aan de financiële plannen.