Deze week in de raad

Op donderdag 29 september besluit de raad over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is te bekijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Rapport Rekenkamercommissie

De raad besluit over de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening. Hieruit blijkt dat de gemeente Soest voldoet aan de toegankelijkheidsnormen, maar dat het beter kan. Zo is er is bij de digitale dienstverlening geen structurele aandacht voor inwoners met een beperking en digitaal minder vaardige inwoners. De RKC adviseert om deze groep meer te betrekken bij het vormgeven van de digitale dienstverlening. Aan de raad adviseert de RKC om duidelijke doelen te stellen over de digitale toegankelijkheid. Het onderzoeksrapport staat op de website van de RKC.

Startnotitie Visie Sociaal Domein

De raad besluit over een eerste stap naar een nieuwe visie op zorg en welzijn. In deze Visie Sociaal Domein moet het antwoord komen op de vraag wat voor gemeente Soest wil zijn als het gaat om zorgen voor elkaar. In de visie komt te staan wat de gemeente wil bereiken op onderwerpen als gelijke kansen, gezondheid en bestaanszekerheid. De raad bespreekt nu het proces, de doelen en de thema’s uit de startnotitie. In een volgende stap wil het college in gesprek met inwoners en mensen die in de zorg werken.

Zienswijze niet-legaliseren recreatiewoningen

Op een recreatiepark aan de Amersfoortsestraat 126B staan vier nieuwgebouwde recreatiewoningen die niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Bos-bostuin’ passen. Het college van B en W weigerde eerder om deze te legaliseren en gaf geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ af. De raad schaarde zich op 12 mei 2022 achter deze weigering. De eigenaar van het recreatieterrein heeft nu een zienswijze ingediend op dat besluit. De raad besluit over het voorstel om de zienswijze te weerleggen.