Deze week in de raad

Op donderdag 1 december besluit de raad over de onderwerpen hieronder. De bijeenkomst is vanaf 19.45 uur te bekijken in de raadzaal en via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Plan van aanpak Soesterberg Kom

De raad besluit over het voorstel om de openbare ruimte in de wijk Soesterberg Kom aan te pakken met de volgende uitgangspunten: aandacht voor het verbeteren van direct zichtbare zaken in de openbare ruimte voor de omwonenden op het gebied van parkeren, groen, spelen, verkeer en verharding. Het college stelt een plan voor met de nadruk op belevingswaarde en een bereik van 2 tot 10 jaar. 

Bestemmingsplan Banningstraat 5-11

De raad besluit over een ontwerpbestemmingsplan waarmee bedrijventerrein Banningstraat 5-11 kan worden omgevormd naar een woonwijk van 49 grondgebonden woningen. De initiatiefnemer heeft een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de geluidbelasting. Een conclusie van dat onderzoek is dat er op deze plek een goed woon- en leefklimaat is.

Quickscan sportdeelnamebeleid Rekenkamercommissie

De raad besluit over het nieuwste rapport van de Rekenkamercommissie. Die onderzocht met een quickscan of het gemeentelijke sportdeelnamebeleid in de periode 2017-2022 goed heeft gewerkt. De belangrijkste vraag van het onderzoek was: Hoe heeft de sportdeelname in Soest zich tussen 2017 en 2022 ontwikkeld en heeft de gemeente hier goed beleid op gevoerd? Eén van de conclusies is dat het aantal Soesters dat lid is van een sportvereniging lijkt af te nemen.

Actualisatie APV

De raad besluit over een aangepaste versie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat is een document waarin de regels staan die gelden in de gemeente Soest. De APV wordt regelmatig geactualiseerd. Deze nieuwe versie maakt het onder andere mogelijk om op te treden tegen het wildplukken van paddenstoelen, tegen recreatief crossen met bromfiets of motor op een ander terrein dan een weg en tegen het zogenaamde venten: het verkopen van goederen zoals koffie op steeds een andere plek.

Najaarsnota 2022

De raad besluit over de Najaarsnota 2022, de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting voor 2022. Het college van B en W verwacht aan het eind van dit jaar een overschot te hebben van € 7,1 miljoen. In de najaarsnota staat waar de gemeentelijke uitgaven afwijken van wat er in de begroting voor dit jaar stond. Een paar grote afwijkingen zijn uitgaven rondom corona (een meevaller van €128.000), leges omgevingsvergunningen (een meevaller van €350.000) en sociaal domein (een meevaller van €985.000). De grootste tegenvaller zit bij werk en inkomen (€470.000).