Dit heeft de raad besloten

Op donderdag 29 september heeft de raad de volgende besluiten genomen. De bijeenkomst is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Rapport Rekenkamercommissie

De raad heeft unaniem de resultaten en aanbevelingen vastgesteld van het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening. Uit het onderzoek bleek dat de gemeente Soest voldoet aan de toegankelijkheidsnormen, maar dat het beter kan. Zo is er is bij de digitale dienstverlening geen structurele aandacht voor inwoners met een beperking en digitaal minder vaardige inwoners. De RKC adviseert om deze groep meer te betrekken bij het vormgeven van de digitale dienstverlening. Aan de raad adviseert de RKC om duidelijke doelen te stellen over de digitale toegankelijkheid. Het rapport is te lezen in het raadsinformatiesysteem

Startnotitie Visie Sociaal Domein

De raad heeft unaniem de Startnotitie Visie Sociaal Domein vastgesteld. In de nieuwe Visie Sociaal Domein moet het antwoord komen op de vraag wat voor gemeente Soest wil zijn als het gaat om zorgen voor elkaar. Ook komt erin te staan wat de gemeente wil bereiken op onderwerpen als gelijke kansen, gezondheid en bestaanszekerheid. Nu de startnotitie is vastgesteld kan het college een plan van aanpak opstellen om te komen tot de nieuwe visie.

Zienswijze niet-legaliseren recreatiewoningen

Op een recreatiepark aan de Amersfoortsestraat 126B staan vier nieuwgebouwde recreatiewoningen die niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Bos-bostuin’ passen. Het college van B en W weigerde eerder om deze te legaliseren en gaf geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ af. De raad schaarde zich op 12 mei 2022 achter deze weigering. De eigenaar van het recreatieterrein heeft nu een zienswijze ingediend op dat besluit. Een meerderheid van de raad stemde ermee in om de zienswijze te weerleggen. In een hoofdelijke stemming stemde Jan Vrakking van Soest2002 tegen de weerlegging.