Raad neemt begroting 2023 aan

Op donderdag 10 november heeft de raad unaniem de gemeentelijke begroting voor 2023 vastgesteld. Daarmee geeft de raad het college van B en W groen licht voor de plannen voor het komende jaar. De begroting is te lezen in het raadsinformatiesysteem.

Hondenbelasting verlaagd

De raad paste de begroting aan op het onderwerp hondenbelasting: die wordt verlaagd zodat die alleen nog kostendekkend is, en daar bovenop geen extra inkomsten oplevert aan de gemeente. Deze aanpassing is het gevolg van een amendement van BurgerBelangen, CDA, POS en D66. Ook GroenLinks, CU-SGP en de VVD schaarden zich achter dit amendement, waardoor het werd aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Moties

De raad diende een aantal moties in met daarin oproepen aan het college. Drie daarvan nam het college over, waarmee het aangeeft ermee aan de slag te gaan:

  • Een motie van CDA, POS, Soest2002, BurgerBelangen en PvdA om met daadkracht te blijven werken aan het helpen van inwoners die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, met name inwoners die niet onder bestaande regelingen vallen.
  • Een motie van POS, GroenLinks, CDA, CU-SGP, PvdA en BurgerBelangen om de mogelijkheden uit te zoeken om zo snel mogelijk bijzondere bijstand te kunnen verlenen aan mensen boven 130 procent van het sociaal minimum.
  • Een motie van D66, GroenLinks, BurgerBelangen, POS en CDA om voor 15 januari 2023 aan de raad te laten zien hoe het college de capaciteit van de ambtelijke organisatie gaat versterken. Ook willen de indieners dat de raad via een werkgroep kan meedenken over dit proces.

Verder nam de raad een motie aan van GGS, BurgerBelangen, CDA, GroenLinks, D66 en Soest2002 waarmee de raad het college verzoekt om extra vaart te maken met de lokale isolatieaanpak voor woningen in de gemeente Soest. VVD en PvdA stemden tegen deze motie.

Vragenkwartier

Opvang minderjarige vluchtelingen

D66, PvdA, GroenLinks en CU-SGP stelden vragen naar aanleiding van de oproep door staatssecretaris Van der Burg aan alle gemeenten om meer opvangplekken te regelen voor minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Deze oproep heeft landelijk nog maar honderd nieuwe plekken opgeleverd en voor het eind van het jaar moeten dat er 1700 zijn. De partijen vroegen of het college gehoor heeft gegeven aan deze oproep en zo ja, op welke wijze. Ook wilden de partijen weten of het college zich tot het uiterste zal inspannen om aan de oproep van de staatssecretaris gehoor te geven en in de gemeente Soest één of meerdere locaties te vinden waar deze alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’ers) opgevangen kunnen worden.

Burgemeester Metz antwoordde namens het college dat de gemeente Soest in de provincie samenwerkt met andere gemeenten via een zogenaamde provinciale regietafel, die opvang regionaal probeert te regelen. In de gemeente Soest is het een probleem om goede fysieke locaties te vinden. Er zijn wel geschikte plekken, maar die zijn nog niet beschikbaar voor deze specifieke groep vluchtelingen. De gemeente zoekt door, maar heeft de oplossing nog niet gevonden. Burgemeester Metz gaf ook aan dat de provincie Utrecht in verhouding veel amv’ers opvangt.

Vragen vuurwerkverbod

De VVD stelde vragen naar aanleiding van het vuurwerkverbod in de gemeente Soest. De VVD vroeg het college of het vuurwerkverbod handhaafbaar is, op welke wijze er gehandhaafd zal worden en of er voldoende handhavingscapaciteit is. Daarnaast vroeg de VVD of de burgemeester het niet verstandiger vindt om een landelijk verbod af te wachten en of hij de raad aanraadt om tot die tijd het vuurwerkverbod in te trekken.

Burgemeester Metz antwoordde namens het college dat de handhaving van een vuurwerk in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. Toch zal er ook de komende jaarwisseling naar vermogen gehandhaafd worden. De aandacht ligt daarbij op preventie, illegaal vuurwerk en de excessen. Burgemeester Metz zei ook dat de raad eerder een motie aannam voor een vuurwerkverbod waarmee het een norm heeft willen stellen. Het vuurwerkverbod werd daarmee opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (apv). Die apv is ook de komende jaarwisseling nog van kracht, want zelfs als de raad die in de besluitvormende raadsvergadering van 1 december 2022 aanpast, is die pas na zes weken van kracht.