Raad stelt begroting 2022 vast

Een nipte meerderheid van de raad heeft een aangepaste begroting voor 2022 vastgesteld, met een financiële vooruitblik naar 2025. De dertien aanwezige raadsleden van de coalitiefracties D66, VVD, CU-SGP en GGS stemden in met de begroting. De twaalf aanwezige raadsleden van de oppositiefracties Soest2002, PvdA, GL, CDA, POS, LAS, DSN en BBS stemden tegen.

Wijzigingen

De raad bracht met twee amendementen unaniem wijzigingen aan in de begroting:

  • Een amendement van CDA, Soest2002, PvdA, GL, POS, LAS, DSN en BBS om € 40.000 voor kleine subsidies wel in de begroting 2022 op te nemen. Dat bedrag wordt voor 2022 uit de algemene middelen gehaald.
  • Een amendement van D66, GGS, VVD en CU-SGP om de taakstelling van €22.000 voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) weg te nemen voor 2022. Dit bedrag wordt nu gedekt uit de Algemene Middelen. Ook wordt de bezuiniging op de NME na 2022 opnieuw bekeken.

Motie bereikbaarheid gemeente

CDA, LAS, BBS, POS en PvdA dienden een motie om te werken aan de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. De fracties wilden dat inwoners tijdens de gebruikelijke kantooruren (9-17 uur) altijd met een medewerker van de gemeente kunnen spreken. Deze motie werd verworpen met 12 stemmen voor en 13 tegen.

Motie bladblazers

In het vragenkwartier nam een nipte meerderheid een motie aan van DSN, GL en LAS over het inperken van benzine-aangedreven bladblazers en het weghalen van gevallen blad. D66, Soest2002, POS, BBS, LAS, GL en PvdA (13 stemmen) stemden in. Van VVD, CU-SGP, CDA en GGS kwamen twaalf tegenstemmen.

Elektrisch

De raad roept het college hiermee op om bij ingehuurde hoveniers aan te dringen om over te stappen op elektrische apparaten. En tegelijkertijd inwoners te ontmoedigen het gevallen blad met tweetaktblazers te lijf te gaan. Ook moet het college extra plekken inrichten waar blad kan worden verzameld, waar dieren tussen het blad kunnen overwinteren en waar voedingsstoffen hun weg terug in het ecosysteem vinden.