Raadsbesluiten 7 juli

Op donderdag 7 juli heeft de raad een aantal besluiten genomen. Een samenvatting staat hieronder. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Bestemmingsplan Officierscasino

De raad heeft ingestemd met een aanpassing aan het bestemmingsplan voor het terrein van het voormalig Officierscasino op de Kampweg 51 in Soesterberg. Deze aanpassing maakt de bouw mogelijk van 104 huurappartementen en de transformatie van het casino tot 107 zorgappartementen. POS stemde tegen het voorstel.

Jaarstukken 2021

De raad heeft de Jaarstukken 2021 unaniem vastgesteld. Met de jaarstukken legt het college van B en W verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar en de financiële uitgaven die daarbij horen. Niet alle geplande uitgaven zijn gedaan, onder meer door de coronapandemie. Daardoor is er een positief saldo van € 4,2 miljoen. De raad stemde in met een voorstel om € 1,5 miljoen daarvan te reserveren om de geplande activiteiten alsnog uit te voeren in 2022.

Kaderbrief 2023, Voorjaarsnota 2022

De raad heeft de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld. Hiermee informeert het college van B en W de raad over de stand van zaken van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het college laat ermee zien welke uitgaven waarschijnlijk anders lopen in 2022 dan verwacht. De raad heeft ook de Kaderbrief 2023 vastgesteld. Die bevat een eerste schets van de begroting voor komend jaar.

Motie cultuur

Een meerderheid van de raad nam een motie aan van D66, GL, POS, PvdA, CDA, BBS en GGS over de gelden voor de cultuursector. De raad verzoekt het college hiermee om de taakstelling Cultuur (om in 2023 € 90.000 te besparen op de cultuursector) een jaar uit te stellen en te onderzoeken of deze opgave gedekt kan worden uit de resterende coronagelden Cultuur 2021 (€ 271.000,-). De VVD stemde tegen de motie.

Vragenkwartier

Vragen BurgerBelangen over Meewerken in Eemland

BurgerBelangen vroeg het college o.a. hoe het kan dat een burger of organisatie op geen enkele wijze contact kan krijgen met het gemeentelijk apparaat. Ook vroeg de partij of het college bereid is te zoeken naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem van stichting Meewerken in Eemland, die o.a. dagbesteding en opleidingen aanbiedt. Wethouder Scholten antwoordde namens het college dat de gemeente in zijn algemeenheid bereikbaar wil zijn voor inwoners. Huisvestingsproblemen van zorgaanbieders dienen in eerste instantie in de markt opgelost te worden. De vraag is alleen groter dan het aanbod. De gemeente wil wel meedenken in het zoeken naar een oplossing voor Meewerken in Eemland na het zomerreces. Om dit te vertellen zal nog voor het zomerreces contact gezocht worden met Meewerken in Eemland en om excuses aan te bieden.

Vragen CU-SGP over agrariërs en stikstof

CU-SGP vroeg het college om op korte termijn in gesprek te gaan met agrariërs over de stikstofdiscussie om hen te laten weten dat ze gezien en gehoord worden. Daarbij moet aandacht zijn voor persoonlijke omstandigheden en ondersteuning van agrariërs in het kader van psychische nood of financiële problemen. Wethouder Treep antwoordde namens het college dat de gemeente nog geen zicht heeft op de gevolgen van het stikstofprogramma. Dat is nu in bespreking tussen het Rijk en de Provincies. Ze zal met de Soester agrariërs in gesprek gaan om met hen de toekomstwaarde van het agrarisch landschap te bekijken. Ze neemt de oproep van de CU-SGP zeer ter harte, maar wel vanuit de beperkte rol die de gemeente kan spelen. Ze zegde toe om een terugkoppeling aan de raad te geven van de gevoerde gesprekken.