Raadsbesluiten van 1 december

Op donderdag 1 december heeft de raad onderstaande besluiten genomen. Terugkijken van de vergadering kan via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en meer informatie.

Plan van aanpak Soesterberg Kom

De raad heeft een voorstel aangenomen om de openbare ruimte in de wijk Soesterberg Kom aan te pakken met de volgende uitgangspunten: aandacht voor het verbeteren van direct zichtbare zaken in de openbare ruimte voor de omwonenden op het gebied van parkeren, groen, spelen, verkeer en verharding. De volgende stap is een uitvoeringsplan.

Bestemmingsplan Banningstraat 5-11

De raad heeft ingestemd met een ontwerpbestemmingsplan waarmee bedrijventerrein Banningstraat 5-11 kan worden omgevormd tot een woonwijk van 49 grondgebonden woningen. Uitkomsten van akoestisch onderzoek lieten zien dat er op deze plek een goed woon- en leefklimaat is, ondanks de aanwezigheid van een recyclingbedrijf aan de achtergelegen Verlengde Tempellaan.

Quickscan sportdeelnamebeleid

De raad heeft unaniem het nieuwste rapport van de Rekenkamercommissie vastgesteld. Die onderzocht met een quickscan of het gemeentelijke sportdeelnamebeleid in de periode 2017-2022 goed heeft gewerkt. De belangrijkste vraag van het onderzoek was: Hoe heeft de sportdeelname in Soest zich tussen 2017 en 2022 ontwikkeld en heeft de gemeente hier goed beleid op gevoerd? Eén van de conclusies is dat het aantal Soesters dat lid is van een sportvereniging lijkt af te nemen.

Motie voortgang aanbevelingen

De raad nam unaniem een motieaan van VVD, POS, GroenLinks, D66, CU-SGP, CDA en BurgerBelangen, waarmee de raad het college oproept om vanaf nu eens per jaar aan de raad te laten weten wat het met aanbevelingen van de Rekenkamercommissie heeft gedaan. De Rekenkamercommissie brengt doorgaans twee keer per jaar een rapport uit waarin aanbevelingen aan de gemeente staan. Die gaan over gemeentelijk beleid op het gebied van bijvoorbeeld jeugd, duurzaamheid en de digitale toegankelijkheid van de gemeente.

Actualisatie APV

De raad heeft unaniem een aangepaste versie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangenomen. Dat is een document waarin de regels staan die gelden in de gemeente Soest. De APV wordt regelmatig geactualiseerd. Deze nieuwe versie maakt het onder andere mogelijk om op te treden tegen het wildplukken van paddenstoelen, tegen recreatief crossen met bromfiets of motor op een ander terrein dan een weg en tegen het zogenaamde venten: het verkopen van goederen zoals koffie op steeds een andere plek.

Najaarsnota 2022

De raad heeft unaniem de Najaarsnota 2022 vastgesteld, de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting voor 2022. Het college van B en W verwacht aan het eind van dit jaar een overschot te hebben van € 7,1 miljoen. In de najaarsnota staat waar de gemeentelijke uitgaven afwijken van wat er in de begroting voor dit jaar stond. Een paar grote afwijkingen zijn uitgaven rondom corona (een meevaller van €128.000), leges omgevingsvergunningen (een meevaller van €350.000) en sociaal domein (een meevaller van €985.000). De grootste tegenvaller zit bij werk en inkomen (€470.000).

Ook aangenomen

- Verlengen gemeentelijk Water- en Rioleringsplan;

- Omvormen Ludgerusschool tot een multifunctionele accommodatie;

- Verduurzamen Breed Educatief Centrum de Plantage.

Vragenkwartier

Motie betaalbare woningen Vliegbasis

POS, GroenLinks, D66 en CDA brachten een motie in met daarin o.a. een oproep aan het college om met de stuurgroep Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis in gesprek te gaan om te bekijken of er betaalbare woningen kunnen worden toegevoegd aan het huidige bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg. Wethouder Osman Suna adviseerde de raad namens het college om de motie aan te houden en het onderwerp opnieuw in te brengen als de raad op een later moment een bredere discussie voert over betaalbare woningen. De indieners brachten de motie uiteindelijk niet in stemming. De motie is daarmee bewaard voor een later moment.

Vragen D66 mislukken jeugddossier

D66 bevroeg het college van B en W over het mislukken van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van de GGD. De GGD maakte op 3 november 2022 bekend dat het stopt met het project om jeugddossiers digitaal toegankelijk te maken voor zorgverleners. De GGD Regio Utrecht had op dat moment 4,9 miljoen euro in het project geïnvesteerd. D66 vroeg o.a. of de raad geïnformeerd kan worden over de geschatte totale kosten die de gemeente zal dragen en waaruit deze worden betaald. Wethouder Liesa van Aalst antwoordde namens het college dat de raad geïnformeerd zal worden over de totale kosten zodra daar zicht op is. De GGD zal het project evalueren om er lessen uit te trekken voor de toekomst. Het college van B en W zal de raad -wellicht in vertrouwelijkheid- informeren over de uitkomsten van de evaluatie. De GGD wil een aanbesteding starten voor een nieuw, bestaand systeem voor digitale dossiers en zich beraden op de juridische positie. Ook hierover zal het college de raad vertrouwelijk informeren.

Nieuwe leden Rekenkamercommissie