Raadsbesluiten van 14 oktober 2021

Hieronder staan de raadsbesluiten van donderdag 14 oktober 2021. In het raadsinformatiesysteemstaan de vergaderstukken en meer informatie over de onderwerpen.

Eemland 1 als streekomroep

De raad adviseert unaniem om Eemland 1 aan te wijzen als streekomroep voor de gemeente Soest. Het Commissariaat voor de Media had om dat advies gevraagd. De aanwijzing is voor vijf jaar. Eemland 1 krijgt een jaarlijks budget van € 29.125. Dit is het bedrag dat Soest van het Rijk krijgt om een lokaal media-aanbod in stand te houden. Het bedrag is gebaseerd op  € 1,39 per huishouden per jaar.

Radio Soest gaat op in Eemland 1, samen met de lokale omroepen RTVBaarn, LOS Bunschoten /Spakenburg en EVA Amersfoort/Leusden.

Betaalbaar wonen

De raad heeft ingestemd met een zogenaamde doelgroepenverordening voor het Masterplan Wonen. Dit is een regeling om te zorgen dat een deel van nieuwe woningen betaalbare koop- en huurwoningen zijn. Hiermee is vastgelegd dat de aanvangskoopprijs voor sociale koopwoningen maximaal € 250.000 is; de inkomensgrens voor sociale koop en middenhuur maximaal € 57.000 is; sociale huurwoningen en middenhuurwoningen ten minste 15 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep; en sociale koopwoningen ten minste 10 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep.

Motie zelfbewoningsplicht

CU-SGP, GGS, PvdA en POS drongen er in een motie op aan om nog dit jaar te starten met het onderzoek naar zelfbewoningsplicht in de gemeente Soest. Om de lokale woningmarkt in Soest en Soesterberg te beschermen moeten mogelijk extra regels en maatregelen worden getroffen, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Een zelfbewoningsplicht is een instrument om te voorkomen dat woningen worden gekocht door beleggers. Het college van B en W nam deze motie over.

Motie middenhuur 

GGS vroeg in een tweede motie aandacht voor bouwprojecten waarin geen sociale koopwoningen worden gerealiseerd. GGS vroeg het college om samen met de initiatiefnemer te overleggen met één of meerdere woningbouwcoöperaties om in plaats daarvan huurwoningen te bouwen met een maximale huurprijs van € 1000 (zogenaamde middenhuur). Het college van B en W nam ook deze motie over.

Aanpassing parkeernomen

De raad heeft een aangepaste nota parkeernormen aangenomen. Parkeernormen zijn richtlijnen voor de hoeveelheid parkeerplaatsen bij woningen en ondernemingen in Soest. In het voorstel staan kleine aanpassingen om onduidelijkheden uit de vorige nota parkeernormen op te lossen.

Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort

De raad heeft een visie aangenomen op verstedelijking in de Regio Amersfoort, waar de gemeente Soest toe behoort. In deze visie, het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, staan pijlers en een strategie om samen met provincie, rijk en regio’s te werken aan de ontwikkeling van wonen, werken, bereikbaarheid en landschap. PvdA en POS stemden tegen het ontwikkelbeeld. 

Ook aangenomen

  • Bestemmingsplan Chalonhof;
  • Bestemmingsplan Moerbessenberg;
  • Ontwerpvoorstel hoe als raad te werken onder de nieuwe Omgevingswet;
  • Gemeenschappelijke regeling RMN wijzigen;
  • Opheffen geheimhouding De Meent.