Raadsbesluiten van 2 december

Hieronder staan de raadsbesluiten van donderdag 2 december. In het raadsinformatiesysteemstaan ook de vergaderstukken en de livestream van de vergadering.

Bestemmingsplan voormalig werfterrein

De raad heeft unaniem ingestemd met een gewijzigd bestemmingsplan voor de Molenstraat 157A. Dit maakt de bouw mogelijk van 56 betaalbare woningen door woningcorporatie de Alliantie. Het plan voor het voormalig werfterrein bestaat uit twee rijen geschakelde woningen en twee appartementengebouwen.

Invoering ja-ja-sticker

De raad heeft een nieuwe Afvalstoffenverordening vastgesteld, waardoor per 1 maart 2022 ongeadresseerd drukwerk alleen mag worden bezorgd bij brievenbussen met een ja-ja-sticker. Bewoners moeten dus expliciet aangeven dat ze ongeadresseerd drukwerk, zoals reclamefolders, willen ontvangen. Geen sticker betekent geen drukwerk. CDA, LAS en BBS stemden tegen.

Verduurzamen gemeentepanden

De raad heeft unaniem ingestemd met de zogenaamde routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Hierin staat welke gemeentepanden Soest op korte termijn verduurzaamt, wat dat kost en wat het oplevert. Het gaat om gebouwen die worden gebruikt door allerlei maatschappelijke instellingen, zoals de sporthallen en kinderdagverblijven. Als eerste komen aan de beurt De Plantage, de brandweerkazerne en sporthal de Bunt.

Najaarsnota 2021

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de Najaarsnota, een tussenrapportage over de uitvoering van de begroting van dit jaar. De Najaarsnota is, met uitzondering van een onderdeel over De Meent, aangenomen met 23 stemmen voor (D66, VVD, CU-SGP, GL en GGS) en 5 stemmen tegen (PvdA, DSN, POS en LAS). Soest2002, CDA en BBS hebben voor het voorstel gestemd met uitzondering van de onderdelen coronagelden, de NME en het budget voor bewonersinitiatieven.

De Meent

Fracties dienden verscheidene moties en amendementen in, die allemaal niet werden aangenomen. Een amendement over woningbouwproject De Meent van LAS, DSN, POS, Soest2002, BBS en GL is overgebracht naar de vergadering van 22 december 2021. Dit amendement roept op om nu geen € 160.000 beschikbaar te stellen voor dit project, maar hierover eerst een richtinggevende discussie met de raad te voeren.  

Vragenkwartier

Motie verkeer Dalweg

PvdA, CDA, POS, BBS, DSN, LAS en GL dienden een motie in waarin zij opriepen tot oplossingen voor de slechte verkeersveiligheid van de Dalweg. De motie werd niet in stemming gebracht en komt mogelijk in aangepaste vorm terug bij een volgende vergadering.

Vragen LAS plaatsing kjoep

LAS bevroeg het college over de plaatsing van een kjoep (een mobiele hangplek voor jongeren) bij de gemeentetuin. LAS wilde weten waarom omwonenden de aangekondigde plaatsing via de media moesten vernemen. Wethouder Treep antwoordde namens het college van B en W dat de kennisgeving aan de omwonenden langer duurde dan gebruikelijk, waardoor de openbaarmaking van het besluit eerder kwam dan de informatie aan de omwonenden. De plaatsing van de kjoep is nu uitgesteld naar de tweede week van januari 2022 zodat omwonenden gelegenheid hebben een voorlopige voorziening (versnelde bezwaarprocedure) aan te vragen.

Op de vraag hoe dit proces geëvalueerd wordt, antwoordde burgemeester Metz dat de criteria voor de evaluatie dezelfde zijn als voor de plaatsing van de kjoep: een weging van de belangen van de jeugd en de omwonenden. In geval van excessen is het altijd mogelijk om de kjoep weg te halen. Hij zegde toe met bewoners in overleg te zullen gaan. Hij gaf aan dat de plannen al aangepast zijn naar aanleiding van de inbreng van omwonenden en dat er voorwaarden voor het gebruik van de kjoep voor jongeren gelden.