Raadsbesluiten van 20 april

In Soesterberg kan een sociaal-cultureel centrum worden gerealiseerd. Ook kan het college de plannen voor zes omgevingsprogramma’s verder uitwerken. De raad stemde ook in met een nieuw plan voor het beheer van wegen en verharding. De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken.

Sociaal-cultureel centrum Soesterberg

De raad heeft unaniem ingestemd met de realisatie van een sociaal-cultureel centrum op de begane grond van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein. De raad heeft ook een krediet beschikbaar gesteld van € 1.450.000 voor de afbouw en inrichting van het gebouw. Het initiatief voor dit centrum komt van verschillende Soesterbergse organisaties.

Jongeren en ouderen

POS, GroenLinks en D66 dienden een motie in waarmee ze het college verzochten om te onderzoeken hoe specifiek voor jongeren activiteiten in Soesterberg kunnen worden georganiseerd. POS en GroenLinks dienden een motie in met de oproep te onderzoeken of en hoe alle ouderen uit Soesterberg zich veilig en haalbaar naar de nieuwe sociaal-culturele voorziening kunnen verplaatsen en hoe de verkeersveiligheid voor bezoekers op het Den Bergh plein kan worden gewaarborgd. Wethouder Liesa van Aalst gaf aan dat het college beide onderwerpen in het vizier heeft en op de agenda heeft staan. Voor de indieners van de moties gaf dat voor nu voldoende vertrouwen, de moties zijn niet in stemming gebracht.

Verder met omgevingsprogramma’s

Het college kan verder met de uitwerking van de omgevingsprogramma’s Mobiliteit, Wonen, Werken, Energietransitie, Water/riolering en Groen en Landschap. De raad ging daar unaniem mee akkoord. De raad vraagt het college hierbij om de aandachtspunten die de raadsfracties op 30 maart meegaven zo goed mogelijk naar voren te brengen in het participatietraject. Later dit jaar komt het college terug bij de raad, dan besluit de raad over de zogenaamde waardenkaarten. De omgevingsprogramma’s zijn onderdeel van de uitwerking van de Omgevingsvisie die de raad in 2021 vaststelde. In de Omgevingsvisie staat in grote lijnen wat voor gemeente Soest in de toekomst wil zijn.

Inwoners betrekken

De raad schaarde zich unaniem achter een amendement van POS over de communicatiestrategie om inwoners te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de omgevingsprogramma’s. Met dit amendement roept de raad het college op om te onderzoeken of een huis-aan-huis verspreide uitnodiging om mee te denken meetbaar zinvol is. En zo ja, om een bedrag van maximaal € 12.000 beschikbaar te stellen op die wijze te betrekken bij de omgevingsprogramma’s.

Nieuw wegenbeheerplan

De raad heeft unaniem een nieuw plan vastgesteld voor het beheer en onderhoud van wegen en verhardingen. Hiermee kan de gemeente de komende jaren onderhoud plegen aan wegen en waar nodig vervangingen doen. De doelen van het wegenbeheerplan zijn onder meer het veilig en begaanbaar houden van wegen en verhardingen. In het plan staat ook het doel om in alle winkelgebieden hetzelfde hoge onderhoudsniveau toe te passen.

Ook aangenomen

  • Financiële verordening;
  • Nota Grondbeleid;
  • Nota Kostenverhaal.

Vragenkwartier

Veteranenbeleid

Soest2002, BurgerBelangen, CDA, GL en POS stelden vragen aan het college B en W over het beleid voor veteranen: oud-militairen maar ook mensen die bij civiele hulpverleningsdiensten werken of hebben gewerkt. De partijen vroegen onder meer of het college inzicht kan geven in de mogelijkheden om op lokaal niveau extra tijd, geld en/of capaciteit te investeren in veteranen. De partijen noemden bijvoorbeeld een inloopplek waar veteranen hun ervaringen kunnen delen en verwerken, of een veteranenloket in Soest of in de regio, waar veteranen en hun familieleden professionele (PTSS-)zorg kunnen krijgen.

Burgemeester Metz antwoordde namens het college dat er een wettelijke verplichting voor gemeenten is om hierin een rol te hebben in. Het college beraadt zich op de inhoud van die rol en de wettelijke verplichting en komt er indien nodig bij de raad op terug. De gemeenten Amersfoort en Leusden organiseren al activiteiten voor veteranen. Het college gaat kijken hoe de gemeente Soest daarbij kan aansluiten.

Vierde aanvliegroute

D66, GroenLinks en POS verzochten de raad in een motie om uit te spreken dat de vierde aanvliegroute van Schiphol niet mag zorgen voor extra geluidsoverlast en milieuvervuiling voor het gebied van de gemeente Soest. Zij riepen het college op om de samenwerking met de regio te blijven zoeken en zich te verzetten tegen de negatieve gevolgen van de vierde aanvliegroute voor ons gebied. Een meerderheid van de raad stemde voor de motie. De VVD stemde tegen.