Raadsbesluiten van 23 september

Hieronder staan de raadsbesluiten van donderdag 23 september 2021.

WOB-verzoek Dr. de Voslaan

Een meerderheid van de raad heeft besloten om documenten van een aantal niet-openbare raadsvergaderingen uit 2016 niet openbaar te maken. Een burger had gevraagd om documenten openbaar te maken in een zaak over een bestemmingsplanwijziging aan de Dr. de Voslaan bij nummers 6, 4 en 2. Fracties GL, LAS en POS stemden tegen het niet-openbaar maken.

Motie

D66, VVD, CDA, LAS en BurgerBelangen dienden een motie in om vanaf nu te werken met een geheimhoudingsregister waarin alle geheimhoudingen worden gedocumenteerd. De motie werd unaniem aangenomen. De raadsgriffier stelt dat register vanaf nu op. Daarmee wordt voor alle betrokken transparant:

  • door welk orgaan een geheimhouding wordt opgelegd,
  • op welk moment de geheimhouding door de gemeenteraad bekrachtigd wordt,
  • vanuit welk artikel in de Gemeentewet/WOB de geheimhouding aan de orde is,
  • en wat de duur van de geheimhouding is.

Voorkeursrecht de Meent

Op 4 februari 2021 besloot de raad om het voorkeursrecht te vestigen op een stuk grond tussen de Meent, Koninginnelaan en Regentesselaan. Met dat besluit krijgt de gemeente Soest als eerste de kans om deze grond te kopen. Een burger maakte daartegen bezwaar. De raad heeft nu besloten om dat bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Daarmee volgt de raad de commissie bezwaarschriften, die vond dat de belangen van de bezwaarmaker (een huurder van een deel van de grond) niet geraakt worden door het besluit.

Regiovisie specialistische jeugdzorg

De raad heeft ingestemd met een visie op jeugdzorg waarbij gemeentes met elkaar samenwerken aan een sterke specialistische jeugdhulp. In de Regiovisie Jeugdzorg staan de doelen die Soest daarbij voor ogen heeft, en hoe de gemeente deze hulp kan organiseren en betaalbaar kan houden.

Motie

Fracties LAS, CDA, GL, POS en BurgerBelangen dienden een motie in waarmee er bij het college op aangedrongen wordt om bij de komende veranderingen te sturen op zoveel mogelijk behoud van voldoende specialistische kwaliteit in het jeugd-zorglandschap Eemland. En ook op het beschikbaar houden van voldoende gekwalificeerde jeugd-GGZ aanbieders. De motie is overgenomen door het college van B en W.

Regiovisie zorg in de wijk

De raad heeft unaniem ingestemd met een visie op ondersteuning aan inwoners die 24 uur per dag beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg nodig hebben. Daarbij is het belangrijk om de steun aan inwoners zoveel mogelijk in de eigen wijk te organiseren zodat inwoners hun sociale netwerk kunnen houden. Als inwoners toch niet thuis kunnen blijven wonen, moeten die tijdelijke woonplekken zoveel mogelijk in de buurt van de eigen omgeving gevonden worden.

Vragenkwartier

Vragen van BBS over handhaving coronatoegangsbewijs

BurgerBelangen vroeg het college onder andere of de burgemeester overgaat tot het niet-handhaven van de opgelegde maatregel om een coronatoegangsbewijs te hebben binnen de horeca. Burgemeester Metz antwoordde namens het college van B en W dat de gemeente gehouden is aan het uitvoeren van landelijke regelgeving. De handhaving zal wel afhangen van de risico’s. Naar verwachting zal het niet leiden tot extra inzet van handhavingspersoneel.

Vragen van D66 over coronatoegangsbewijs cultuursector

D66 vroeg het college of de wethouder contact heeft gehad met organisaties als Cabrio en Idea over het coronatoegangsbewijs en de controle daarvan. Ook wilde D66 weten of het college verwacht dat de culturele organisaties in Soest opgewassen zijn tegen deze extra taak. Wethouder Kundić antwoordde namens het college dat het culturele veld werkt met vele vrijwilligers: voor hen betekent de maatregel nogal wat. Er wordt vanuit gegaan dat de maatregel  tijdelijk is. Als het toch langer duurt, is ondersteuning wellicht nodig. De sector heeft hier nog niet om gevraagd.