Raadsbesluiten van 29 juni

De raad heeft op donderdag 29 juni ingestemd met de Kadernota 2024 en een regeling voor ruimere winkeltijden. De vergadering is terug te kijken via het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook de vergaderstukken en de volledige moties.

Kadernota 2024

De raad heeft zich geschaard achter de Kadernota voor het komende jaar. In de Kadernota staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente Soest voor de komende jaren. Op basis van deze richtlijnen kan het college van Burgemeester en Wethouders nu de begroting voor 2024 maken. POS en GroenLinks stemden tegen.

Pijlers

Het college kan nu verder richting geven aan de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag!’. Belangrijke pijlers in het coalitieakkoord zijn woningbouw, het sociaal domein en de energietransitie. Deze thema’s zullen ook het komende begrotingsjaar kleuren. Het vluchtelingenvraagstuk komt daar nog bij. Zowel de opvang van Oekraïners als de opvang van asielzoekers en statushouders leggen een relatief groot beslag op de capaciteit van de ambtenaren en van de ruimte in de gemeente Soest.

Motie hondenbelasting

Een motie van D66, BurgerBelangen en POS om de hondenbelasting af te schaffen kreeg geen meerderheid. De zeven andere fracties stemden tegen de motie.

Motie DoneerRing

De raad nam unaniem een motie aan waarmee het college wordt opgeroepen om een proef te starten met de DoneerRing: een metalen ring die rond vuilnisbakken in de openbare ruimte kan worden geplaatst waar mensen hun statiegeldflesjes en blikjes in kunnen zetten. Dit biedt minder draagkrachtige mensen de mogelijkheid op een waardige manier deze flesjes in te zamelen voor statiegeld. De motie was ingediend door VVD, BurgerBelangen Soest- Soesterberg, POS, Soest2002, GGS, CDA, D66, CU-SGP en PvdA. Het college gaat na een jaar bezien of de DoneerRing een toegevoegde waarde heeft en de hoeveelheid zwerfvuil rondom deze vuilnisbakken niet vergroot.

Winkeltijdenverordening

De raad heeft ingestemd met een verruiming van de openingstijden van winkels. De winkels in de gemeente Soest mogen hiermee vaker open zijn op zon- en feestdagen. Hiermee worden de openingstijden meer gelijk getrokken met die in de omliggende gemeenten Baarn en Amersfoort. Hierdoor zijn inwoners die graag op zondag winkelen of boodschappen doen niet meer aangewezen op omliggende gemeenten.
De nieuwe winkeltijdenverordening is gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder ondernemers en het inwonerspanel van de gemeente Soest.

Doelgroepenverordening uitgesteld

De raad besluit in september over de nieuwe doelgroepenverordening, een regeling waarmee de gemeente nieuwbouwwoningen kan behouden voor bepaalde doelgroepen. Bij een aantal fracties bestonden nog vragen over de nieuwe regeling waardoor meer tijd nodig is om zich erin te verdiepen.

Vragenkwartier

Vragen POS over Oude Tempel

POS stelde vragen aan het college over de motie die in de Provinciale Staten is aangenomen over alternatieven voor woningbouw op de Oude Tempel in Soesterberg. POS wilde weten of het college gevolg wil geven aan de provinciale motie die oproept om de mogelijkheden en consequenties in beeld te brengen van het stopzetten van de plannen voor woningbouw op landgoed Oude Tempel. Ook vroeg POS of het college bereid is om samen te werken met het college van Gedeputeerde Staten om alternatieve woningbouwlocaties in beeld te brengen waar bomen, bos en natuur niet worden geschaad. Tot slot vroeg POS of het college bereid is om geen onomkeerbare besluiten te nemen die het uitvoeren van de aangenomen motie in de Provinciale Staten in de weg staat.

Bezinnen

Wethouder Osman Suna antwoordde namens het college dat dat het college zich eerst moet bezinnen op de motie. De woningbouw op landgoed Oude Tempel is een deelproject binnen het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Soest is onderdeel van de stuurgroep Hart van de Heuvelrug, samen met de Provincie Utrecht en de gemeente Zeist. Binnen deze stuurgroep zijn afspraken gemaakt over woningbouw, zei wethouder Suna. De motie van de Provinciale Staten zal dan ook binnen deze stuurgroep besproken worden. De Provincie Utrecht zal daarna zelf de uitkomsten daarvan delen met de Provinciale Staten. Ook de gemeente Soest zal eerst bekijken wat de motie precies betekent. In de tussenliggende periode gaan we in ieder geval geen bomen kappen en ook niet de grond bouwrijp maken, zei de wethouder.