Raadsbesluiten van 4 februari 2021

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering nam de raad besluiten over onder meer de behandeltermijn voor aanvragen voor de schuldhulpverlening, het bestemmingsplan voor De Paardenkamp en hulp in de huishouding voor mantelzorgers. Meer informatie en de vergaderstukken staan in het raadsinformatiesysteem.

Beslistermijn schuldhulpverlening

De raad heeft unaniem de beslistermijn voor schuldhulpverlening vastgesteld op acht weken. Dat is de periode tussen het eerste gesprek met een inwoner en de beslissing of deze persoon in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Het college nam een motie over van PvdA, GGS, Soest2002, CDA, BBS en POS, waarin de partijen opriepen die termijn waar mogelijk te beperken tot vier weken, en de raad over een jaar te laten weten hoe dit proces is verlopen.

Bouw woningen 1e Heezerlaantje

De raad heeft besloten meer tijd nodig te hebben om dit onderwerp zorgvuldig te beoordelen, mede door de reacties van omwonenden tijdens de vergadering van vorige week. Het voorstel wordt meningsvormend besproken op 18 februari en besluitvormend op 4 maart.

Bestemmingsplan Paardenkamp

De Paardenkamp kan zich vestigen aan de Birkstraat 109, oorspronkelijk een agrarisch bedrijf. De Paardenkamp brengt hier het aantal bebouwde vierkante meters terug tot 40% van het huidige bouwvlak. Op beide stukken grond komt er een horecafunctie bij. De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Bezoekers en een bewoner van De Paardenkamp.

Aanpassing wmo-verordening

De raad heeft ingestemd met een bijgewerkte verordening over maatschappelijke ondersteuning. Onderdeel is dat de hulp bij het huishouden voor mantelzorgers wordt versoberd met een afbouwsituatie voor lopende trajecten tot 1 juni 2021. GL en DSN stemden tegen dit onderdeel; de verordening zelf werd unaniem aangenomen.

​​​​​Ook aangenomen

  • Bestemmingsplan Kamerlingh Onneslaan
  • Beschikbaar stellen van € 685.000 voor tijdelijke uitbreiding van de 1e van der Huchtschool en uitbreiding van basisschool De Werveling
  • Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Meent / Koninginnelaan / Regentesselaan
  • Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten
  • Verhoging ozb-tarieven 2021; indexatie en een extra verhoging van 2%. Tegen stemden DSN en Soest2002

Vragenkwartier

Fracties LAS, CDA en Soest2002 stelden vragen naar aanleiding van berichten in de media dat meer mensen een beroep zullen doen op de schuldhulpverlening. Wethouder van Aalst vertelde namens het college over de situatie in Soest: er is vooralsnog geen toename van het aantal aanvragen is en ook geen wachtlijst. Het college zet in op laagdrempelige en toegankelijke hulp, zoals door het initiatief GOOS (Geld Op Orde Soest), waarbij inwoners hulp krijgen bij hun financiële situatie, en het traject voor vroege signalering van schulden. Gevraagd naar de gevolgen voor de begroting gaf zij aan dat dit zich heel moeilijk laat voorspellen. De verwachting is dat Soest in samenwerking met een extern bureau een eventuele toename van aanvragen goed kan verwerken.

Naar overzicht