Raadsbesluiten van 7 juli 2021

De raad besloot op 8 juli over onderstaande onderwerpen. De uitzending is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem. Daar staan ook vergaderstukken en meer informatie. 

Rapport Soest op de fiets

De raad heeft unaniem een rapport van de Rekenkamercommissie vastgesteld over maatregelen om fietsen te stimuleren. Eén van de conclusies in het rapport is dat de maatregelen en bijbehorend budget niet hebben geleid tot meer fietsgebruik.

Bestemmingsplannen Verkeersplan Soest-Zuid

De raad heeft vier bestemmingsplanwijzigingen aangenomen voor het Verkeersplan Soest-Zuid. Die maken verschillende herinrichtingen mogelijk.

Gemeentefinanciën

Jaarstukken 2020

Een meerderheid van de raad heeft het financiële overzicht over 2020 vastgesteld. Het jaar is afgesloten met een positief saldo, dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd.

Voorjaarsnota 2021 – Kaderbrief 2022

Een meerderheid van de raad heeft een gecombineerd document vastgesteld met daarin de Voorjaarsnota 2021 en de Kaderbrief 2022. DSN, GL, POS en BSS stemden tegen. In het document staan geplande uitgaven en beleidsrichtingen voor 2022-2025.

Naar overzicht