Verslag informateur

Yvonne van Mastrigt heeft vandaag haar bevindingen als informateur voor de gemeente Soest uitgebracht. Eén van haar conclusies is dat er bij alle partijen behoefte is aan een groter vertrouwen, zowel vertrouwen tussen politieke partijen onderling als vertrouwen van de samenleving in de lokale politiek. Van Mastrigt adviseert om nu als eerste een gesprek tussen Soest2002 en GGS te organiseren om een samenwerking te onderzoeken. Partijen als VVD, PvdA, POS, CU-SGP en GroenLinks zijn voor de hand liggende gesprekspartners voor het vervolgtraject.

Verslag

In het verslag getiteld ‘Bouwen aan vertrouwen’ gaat informateur Van Mastrigt in op de gesprekken die met alle tien politieke partijen zijn gevoerd op dinsdag 22 maart en vrijdag 25 maart. Van Mastrigt sprak ook met burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier. Laatstgenoemde ondersteunde de informateur verder bij de gesprekken. Tijdens de openbare raadsbijeenkomst op donderdag 7 april licht Van Mastrigt het verslag en de adviezen nader toe. De politieke partijen kunnen dan vragen stellen.

Advies

Van Mastrigt adviseert om als eerste stap in het vervolg van deze formatie een gesprek te organiseren tussen Soest2002 en GGS. Van Mastrigt adviseert deze partijen om te onderzoeken of er een gezamenlijke basis is om samen te werken, waarbij er ruimte is om de ander tot z’n recht te laten komen. Daarna kunnen andere partijen die hebben aangegeven open te staan voor bestuursverantwoordelijkheid bij de gesprekken worden betrokken. Dit zijn partijen als VVD, PvdA, POS, CU-SGP en GroenLinks. Met ieder van deze partijen zullen dan wel op verschillende onderwerpen intensieve gesprekken moeten worden gevoerd en vergaande afspraken over inhoudelijke thema’s moeten worden gemaakt.

Vertrouwen

In alle gesprekken kwam naar voren dat partijen behoefte hebben aan meer vertrouwen in elkaar en ook aan meer vertrouwen van de samenleving in de lokale politiek. De gevoelde urgentie ‘het moet anders’, bleek in de gesprekken ook een kwestie van ‘wij willen het echt anders’. Een aantal gesprekspartners gaf aan dat het aanstellen van de onafhankelijke informateur gezien kan worden als de start van een nieuw begin. Daarbij heerst het besef dat dit een proces is van blijven bouwen aan vertrouwen.

Zij-aan-zij

GGS en Soest2002 wisselden elkaar bij de laatste paar verkiezingen af als grootste partij. Ook bij deze verkiezingen is er in stemmenaantal sprake van een wisseling: ditmaal kreeg Soest2002 de meeste stemmen. Qua zetelaantallen zijn de partijen even groot geworden: beide partijen hebben 5 zetels (net als de VVD). Samen met de wens van alle politieke partijen dat ‘het anders moet’ en dat men het anders wil, geeft deze verkiezingsuitslag daarmee de opdracht aan de twee ogenschijnlijk tegengestelde partijen om zich nu zij-aan-zij in te zetten voor de samenleving van Soest als geheel.

Twee aandachtspunten

De informateur adviseert partijen om zich bewust te zijn van de manier waarop belangen vanuit de samenleving onder de aandacht van de Soester politiek worden gebracht. Deze belangen kunnen invloed hebben op het gemeentebestuur; partijen krijgen het advies om te laten zien hoe daar binnen de gemeenteraad mee wordt omgegaan.

Een tweede aandachtspunt is dat het gesprek over bouwen buiten de ‘rode contour’ mogelijk is geworden op basis van de zetelverdeling binnen de gemeenteraad. Deze verschuiving raakt een belangrijke inhoudelijke prioriteit binnen de gemeente Soest. Het advies van Van Mastrigt is: stel vast dat deze ruimte er nu is en geef vervolgens het gesprek hierover (inhoudelijk) vorm.

Hele verslag

Het hele verslag is te lezen in het raadsinformatiesysteem