Groslijst mogelijke onderzoeksonderwerpen

De onderwerpen op de groslijst komen voort uit inventarisaties van onderzoeksonderwerpen tijdens gesprekken met de raadsfracties en inbreng vanuit de rekenkamercommissie op basis van ontwikkelingen en de P&C documenten van de gemeente Soest.

Groslijst onderzoeksonderwerpen

Beheer van persoonsgegevens

In hoeverre wordt dit rechtmatig uitgevoerd?

Aanbestedingen WMO / Jeugdzorg in regio Amersfoort

Hoe verloopt de zorginkoop? Hoe krijg je er als raad grip op, is de informatie tijdig en compleet? Waar ligt de invloedssfeer van de raad? Sociaal domein Het sociaal domein is moeilijk meetbaar en niet inzichtelijk voor raadsleden. Waar wordt het geld aan uitgegeven? Aan welke knoppen kan de raad draaien? Hoe verloopt interne controle op uitbestede werkzaamheden in sociaal domein?

Jeugdzorg

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de uitvoering van de jeugdzorg.

Doelgroepenvervoer

Hoe hou je zicht op de besteding van het geld? Zijn de kosten voor doelgroepenvervoer vergelijkbaar met andere gemeenten?

Grote projecten zoals Masterplan Soesterberg

Wat is de stand van zaken als het gaat om risico’s en sturing?

Toezicht, handhaving en gedogen

Wat is de stand van zaken van toezicht en handhaving in de gemeente Soest? Hoe gaat de gemeente om met gevolgen van gedoogbeleid?

Weerstandsvermogen gemeente Soest

Hoe is de financiële positie van de gemeente Soest?

Het sportbeleid

In 2013 is de gemeente overgestapt op een vorm van verhuur van zalen en velden. Een evaluatie van het beleid: wat valt te leren van het huidige beleid met het oog op nieuw beleid?

Ex ante onderzoek

Een aantal fracties heeft deze vorm van onderzoek genoemd tijdens de ronde langs de fracties eind 2018. Voorbeelden die genoemd zijn om ex ante onderzoek naar te doen zijn de Omgevingswet, de inclusieve samenleving, het plafond sociaal domein, participatie bij de programmabegroting.

Kaderstellende rol raad

Het bieden van handvatten aan de raad voor de kaderstellende rol en voor het scheiden van hoofd- en bijzaken. Beleidscyclus en uitvoering Op allerlei gebied maakt de gemeente beleid en de gemeenteraad stelt het vast. Wat gebeurt er in de uitvoering van het beleid?

Regionale samenwerking in het algemeen

Hoe kan de raad de grip op regionale samenwerking versterken? Werkt de instelling van rapporteurs uit de raad?

Samenwerking Regio Amersfoort

Voert Regio Amersfoort haar beleid op een doeltreffende manier uit?

Regionalisering informatisering

Waar wordt het geld aan besteed?

Veiligheid

Onderzoek naar de rol van de gemeente bij veiligheid.

Grondverkoop De Groene Hoogte en Oude Tempel

Onderzoek naar de achtergrond van de kosten van de grondverkoop.

Apollo Noord

Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis hiervan.

Juridische zaken inwoners en gemeente

Is het aantal juridische zaken van inwoners met de gemeente vergelijkbaar met andere gemeenten? Waardoor ontstaan de conflicten?

Betrokkenheid inwoners bij plannen ruimtelijke ontwikkeling

Hoe betrekt de gemeente inwoners bij plannen omtrent ruimtelijke ontwikkeling?

Inwonerparticipatie

Heeft de gemeente criteria voor inwonerparticipatie, en zo ja, worden die gehanteerd? Wat zijn effectieve manieren om inwoners te betrekken?

Bosstraatvisie 2009

Onderzoek naar het bereik van de gestelde doelen.

Aanpak Smitsveen

Hoe verloopt de aanpak en wie voert de regie?

Evaluatie gemeentelijke adviescommissies

Welke adviescommissies zijn er en wat gebeurt er met de adviezen?

Grondbeleid

Wat houdt het grondbeleid in en is het beleid adequaat om de ambitie voor woningbouw te realiseren?

Betaalbare woningen voor starters en senioren

Welke keuzes heeft de raad gehad, wat zijn consequenties van loslaten van een percentage sociale woningbouw? Is het haalbaar om alleen starters- en seniorenwoningen te bouwen? Hoe kan gezorgd worden voor evenwicht tussen starterswoningen en dure woningen?

Aanbestedingen

Voldoen de aanbestedingen aan de regels? En bereikt Soest de doelen die ze met de aanbestedingen wil behalen?